Privacy Policy for Vihreän ilon verkkokauppa

Tämä on Vihreä ilo -yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.9.2020. Täydennetty 9.8.2021.

 1. REKISTERINPITÄJÄ Vihreä ilo, Uudenpellonkatu 37, 20540 Turku Puhelin: 040 53 73 143 Sähköposti: vihreailo@gmail.com

 2. REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Virpi Hirvensalo, vihreailo@gmail.com, 040 53 73 143 Tietosuojavastaava on sama henkilö, Virpi Hirvensalo.

 3. REKISTERIN NIMI Vihreän ilon verkkokaupan asiakasrekisteri, joka kerätään Holvi-palveluun.

 4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 5. henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 6. rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi.

 7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhtystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Holvi-palvelun tilauslomakkeen kautta.

 9. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 11. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info
Vihreän ilon verkkokauppa
vihreailo@gmail.com
Business ID: 2841564-6
VAT ID: FI28415646