Privacy Policy for MikaelaM

TIETOSUOJASELOSTE 1.11.2019

Rekisterinpitäjä MikaelaM y-tunnus: 3087932-7 Osoite Leppälinnunrinne 4 A 5 Postinumero 02620 Puh. 0400445280 Sähköposti mikaela@mikaelam.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö Mikaela Mäki Puh. 0400445280 Sähköposti mikaela@mikaelam.fi

Rekisterin nimi MikaelaM asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste MikaelaM kerää, säilyttää ja käyttää asiakkaidensa antamia henkilötietoja pääasiassa tavoittaakseen asiakkaan hänen ostamiinsa palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpidon sekä asiakasviestinnän lisäksi palvelujen kehittämiseen ja markkinointitarkoituksiin. MikaelaM oikeus asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn perustuu pääsääntöisesti asiakkaan ja MikaelaM välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen asiakkaan pyynnöstä, asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö Henkilötiedot, joita rekisterissä voidaan käsitellä: • etu- ja sukunimi • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet) • syntymävuosi • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot Asiakkuuteen liittyviä muita tietoja, joita rekisterissä voidaan käsitellä: • asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärä • työhistoria ja muut CV:stä ilmenevät asiat • asiakkaan ostamat palvelut • asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja tieto, miten asiakas on näitä hyödyntänyt • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden kautta saatavat MikaelaM verkkosivujen käyttämiseen liittyvät tiedot ja tekniset tiedot Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään konsultoinnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan saada myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä, kun MikaelaM verkkopalveluja käytetään.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä MikaelaM ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asianmukaisille viranomaisille. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille kuten suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Rekisterin suojaus Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen rekisteriin, joka on salasanoilla ja muilla rekisterinpitäjän käytössä olevilla kohtuullisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Vain Mikaela Mäellä on pääsy henkilötietoihin.

Asiakkaan oikeudet Asiakkailla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä heitä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainitut asiakkaan oikeuksia koskevat pyynnöt voidaan tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai kirjallisesti siten, että se sisältää tarvittavat tunnistetiedot kuten nimen ja osoitteen sekä allekirjoituksen. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.tietosuoja.fi.

Merchant info
MikaelaM
mikaela@mikaelam.fi
Business ID: 3087932-7
VAT ID: FI30879327