Terms & conditions for Commari: neuvomme, analysoimme, toteutamme

Takaisin kaupan etusivulle

Noudatamme Grafia ry:n laatimia Graafisen suunnittelun ja kuvituksen yleisiä toimitusehtoja, jotka tulevat osaksi toimeksiantosopimusta. Toimeksiantosopimus muodostuu verkkokaupan tilauksessa. Sikäli kun yleisten ja erityisten ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan näitä erityisiä ehtoja.

** Palvelemme liikeyrityksiä ja yrittäjiä. Emme myy palveluita kuluttaja-asiakkaille. Kuluttajansuojalakia ei sovelleta toimeksiantoihin. **

Yleiset toimitusehdot

1. Soveltamisala ja tausta

1.1. Nämä toimitusehdot ovat osa Tilaajan ja Tekijän välistä toimeksiantosopimusta (ehdot ja toimeksiantosopimus yhdessä ”sopimus”). Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai muutoin kirjallisesti tai sähköisesti hyväksyneet.

1.2. Toimeksiantosopimuksella Tilaaja tilaa Tekijältä Tekijän suunnitteleman ja tekemän graafisen tai muun toimeksiantosopimuksessa määritellyn työn (”Työ”).

2. Työn toimittaminen

2.1. Työ on toimitettava Tilaajalle toimeksiantosopimuksessa sovitussa aikataulussa, ellei muuta erikseen sovita.

2.2. Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa toimeksiannon suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä tilaajalle.

2.3. Ennen työn aloittamista Tilaajan on annettava Tekijälle tiedot tilatun Työn käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista. Tilaajan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot Tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli Tilaaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, on Tekijällä vastaavasti oikeus vaatia muutoksia sovittuun aikatauluun ja/tai saada korvauksen viivästyksen aiheuttamasta lisätyöstä.

2.4. Mikäli Työn toimituksen aikataulu viivästyy olennaisesti Tekijästä johtuvasta syystä, on Tilaajalla oikeus saada kohtuullinen alennus sovi tusta Korvauksesta.

3. Palkkiot ja maksaminen

3.1. Työstä maksettava palkkio määritellään toimeksiantosopimuksella tai muuten kirjallisesti osapuolten välillä. Tekijälle maksettava palkkio muodostuu kertakorvauksesta (”Korvaus”), mahdollisista rojaltimaksuista (”Rojalti”) sekä kulukorvauksesta.

3.2. Toimeksiantosopimuksella sovittuihin korvauksiin lisätään mahdollinen lain mukainen arvonlisävero.

3.3. Korvaus

3.3.1. Korvaus on maksettava Tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai, jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu, kun valmis Työ luovutetaan Tilaajalle. Toimitetusta Työstä on maksettava Korvaus riippumatta siitä, käyttääkö Tilaaja Työtä toiminnassaan.

3.3.2. Mikäli toimeksiannon sisältö muuttuu toimeksiannon aikana, on Tekijällä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä. Jos Tilaaja keskeyttää toimeksiannon Tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on Tekijällä oikeus Korvaukseen.

3.3.3. Ellei toisin ole toimeksiantosopimuksella sovittu, kirjojen ja vastaavien painotuotteiden osalta on Korvaus palkkio ainoastaan Työn ensimmäisestä painoksesta. Uutta painosta otettaessa Tekijällä on oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu. Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, mutta palkkiota ei ole osapuolten välillä määritelty, on se 50 % alkuperäisestä Korvauksesta.

3.3.4. Ellei toisin erikseen sovita, maksaa Tilaaja Korvauksen Tekijän lähettämää laskua vastaan.

3.4. Rojalti

3.4.1. Mikäli Rojaltista on sovittu, Tekijällä on oikeus saada toimeksiantosopimuksella sovittu prosenttiosuus Työn kappaleiden sekä Työn sisältävien tuotteiden nettomyyntihinnasta.

3.4.2. Mikäli Rojaltista on sovittu, Tilaajan on ryhdyttävä valmistamaan Työn kappaleita tai Työn sisältäviä kaupallisia tuotteita 12 kuukauden kuluessa siitä, kun Tekijä on toimittanut valmiin Työn Tilaajalle. Kaupallisten tuotteiden valmistamisen laiminlyönti rinnastetaan tässä sopimuksessa maksuviivästykseksi.

3.4.3. Ellei toisin ole sovittu, Rojalti maksetaan jälkikäteen puolivuosittain Tilaajan kirjanpidon perusteella Tekijän ilmoittamalle pankki tilille kunkin puolivuotisen tilitysjakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Kunkin tilityksen yhteydessä Tilaaja toimittaa Tekijälle erittelyn Rojaltin kertymisestä.

3.4.4. Tekijän pyynnöstä puolueettomalla tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa Tilaajan tilityksen oikeellisuus vuosittain. Tarkastus tehdään Tekijän kustannuksella Tilaajan tiloissa. Mikäli tarkastus osoittaa, että Tilaaja on maksanut Tekijälle pienempää Rojaltia kuin mihin tämä olisi ollut oikeutettu, Tilaaja vastaa tarkastuksen kustannuksista.

3.5. Kulukorvaus

3.5.1. Tilaaja korvaa Tekijälle Korvauksen ja Rojaltin lisäksi toimeksiannosta johtuvat kohtuulliset matkakulut. Lisäksi Tilaaja korvaa Tekijälle muita erikseen sovittavia kohtuullisia kuluja esim. kuvittajien, valo kuvaajien tai muiden alihankkijoiden käytöstä aiheutuneet kulut.

4. Oikeudet

4.1. Tekijä luovuttaa Tilaajalle oikeuden valmistaa Työstä kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on tässä sopimuksessa sovittu. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät tilaajalle, kun Tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut Korvauksen.

4.2. Tilaaja saa käyttää Työtä ainoastaan toimeksiantosopimuksella sovittuun tarkoitukseen ja toimeksiantosopimuksella määritellyissä medioissa ja julkaisuissa. Työn käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on sovittava Tekijän kanssa ja siitä on maksettava lisäkorvaus. Tilaajan käyttöoikeus sallii vain ensimmäisen painoksen tekemisen, ellei muuta ole sovittu.

4.3. Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa, ellei toisin ole sovittu.

4.4. Ellei toisin ole sovittu, Tilaajalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus. Sikäli kuin yksinoikeudesta sovitaan, koskee yksinoikeus ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritettyä Työn käyttöä ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritellyn ajanjakson.

4.5. Ellei erikseen toisin sovita, Tilaajalle ei tällä sopimuksella luovuteta oikeuksia Tilaajalle toimitettuihin Työn luonnoksiin.

4.6. Kaikki fyysiset kuvitusoriginaalit, sekä luonnokset että valmiit Työt, ovat Tekijän omaisuutta, ellei toisin ole sovittu, ja ne on palautettava Tekijälle välittömästi Tekijän pyynnöstä.

4.7. Tällä sopimuksella Tekijä ei luovu moraalisista oikeuksistaan.

4.8. Tilaajalla ei ole ilman Tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle.

4.9. Tilaaja saa muokata ja muuttaa Työtä siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli Tilaaja haluaa tehdä Työhön muita muutoksia, on tähän saatava Tekijän suostumus.

4.10. Tilaajan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta Tekijä saa vapaasti käyttää Työn kappaletta mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi verkkosivuillaan ja kilpailuissa.

4.11. Mikäli Tilaaja peruu toimeksiannon ennen Työn valmistumista, kaikki oikeudet Työhön ja sen luonnokseen palautuvat Tekijälle.

5. Muut ehdot

5.1. Osapuolet eivät vastaa toisilleen välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, ellei osapuoli ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Tekijän vahingonkorvausvelvollisuus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

5.2. Mikäli Tilaaja loukkaa Tekijän tekijänoikeuksia tai laiminlyö tässä sopimuksessa asetetut maksuvelvollisuutensa, on Tekijällä oikeus vaatia Työn käytön välitöntä lopettamista ja Tilaajalle luovutetun yksin oikeuden perumista.

5.3. Tämä sopimus korvaa osapuolten aikaisemmat kyseisiä asioita koskevat sopimukset ja tahdonilmaisut.

5.4. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

Takaisin kaupan etusivulle

Merchant info
Commari: neuvomme, analysoimme, toteutamme
tuki@commari.fi
Business ID: 3096602-5
VAT ID: FI30966025