Privacy Policy for KnockOut-Group - Verkkokauppa - Shop

Tietosuojaseloste verkkokaupalle KnockOut-Group Oy

1 REKISTERINPITÄJÄ: KnockOut-Group Oy, Y-tunnus 3165079-4, PL 238, 28101 PORI Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste 2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA: Rami Vainionpää, rami(at)knockout-group.fi, puh. +358 40 302 2570

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE: Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on KnockOut-Groupin asiakkaan ja omistajan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: - Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. - Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja KnockOut-Groupin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. - Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely ja analysointi.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: - Nimi, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut tarpeelliset tiedot (esim. henkilön koulutuksen eteneminen). - Palvelujen käyttö- ja ostotiedot, sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa. - Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet tai tyytyväisyystiedot. - Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Google Chrome, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle, sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. - Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

5 YHTEYDENOTOT: Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä KnockOut-Groupin Ramiin rami(at)knockout-group.fi. KnockOut-Group voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti, ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Yhteystiedot: info(at)knockout-group.fi, +358 40 169 7766, www.knockout-group.fi

IN ENGLISH

Privacy statement for the online store KnockOut-Group Oy

1 REGISTRAR: KnockOut-Group Oy, Business ID 3165079-4, PO Box 238, 28101 PORI Registry Description in accordance with Section 10 of the Personal Data Act (523/1999) 2 CONTACT PERSON IN MATTERS REGARDING REGISTERS: Rami Vainionpää, rami (at) knockout-group.fi, tel. +358 40 302 2570

3 PURPOSE AND GROUNDS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA: The primary basis for the processing of personal data is the customer relationship between the KnockOut-Group customer and the owner.

Personal data may be processed for the following purposes: - Implementation, development and monitoring of customer relations, customer service and related communications and marketing. - Analysis, grouping and reporting of customer relationships, as well as other purposes related to the development of the overall customer base and KnockOut-Group's business. - Collection, processing and analysis of customer feedback and customer satisfaction data.

4 INFORMATION CONTENT OF THE REGISTER: Information such as the following may be stored in the register: - Name, customer number, language, address, telephone number, e-mail address, and other necessary information (The progress of the person's training etc.). - Information on the use and purchase of services, as well as marketing and communication implementation information in various transaction channels, such as online services. - Content produced by the registrant himself, such as customer feedback, as well as additional information provided by himself, such as customer wishes or satisfaction information. - Other customer-related information, such as information about the use of the website that can be connected to the customer, such as the user's IP address, time of visit, pages visited, browser type used (Google Chrome, Firefox etc.), web address from which the user came to the website, as well as the server from which the user has come to the website. - Necessary information related to the use of identification and authentication tools and services.

5 CONTACTS: In all questions related to the processing of personal data and in situations related to the exercise of one's own rights, the customer must contact KnockOut-Group's Rami rami(at)knockout-group.fi. If necessary, KnockOut-Group may ask the customer to specify their request in writing, and the customer's identity may be verified, if necessary, before any further action is taken.

Contact information: info (at) knockout-group.fi, +358 40 169 7766, www.knockout-group.fi

Merchant info
KnockOut-Group - Verkkokauppa - Shop