Privacy Policy for SewArt Oy

Asiakasrekisteri tietosuojaseloste Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 1. Rekisterinpitäjä SewArt Oy Kirjurinkatu 29 03600, Karkkila Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: SewArt Oy/ Riikka Ovaskainen Kirjurinkatu 29 03600, Karkkila 0443636459 sewartoy@gmail.com

  1. Rekisteröidyt

Tilausasiakkaat

  1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: • Asiakassuhteen hoitaminen

  1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot: • Nimi • Osoite • puhelinnumero • Sähköposti Asiakastiedot

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: SewArt Oy, Kirjurinkatu 29, 03600 Karkkila

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnin, jonka jälkeen poistamme tiedon tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että reksiterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: • Asiakkaalta, asiakassuhteen alkaessa • Asiakkaalta, yhteydenottopyynnöstä

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoitukseen SewArt Oy:n ulkopuolelle.

  1. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käytetään sen aikaa, kuin on tarve tilauksen käsittelyyn ja toimittamiseen

  1. Henkilötietojen käsittelijät

SewArt Oy:n yrittäjä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutenkin asianmukaisesti.

  1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info
SewArt Oy
sewartoy@gmail.com
Business ID: 3011429-5
VAT ID: FI30114295