Privacy Policy for Pikku Auringon puoti
 1. Rekisterinpitäjä Yritys: Pikku Aurinko Y-tunnus: 1702461-5 Osoite: Kankareentie 1, 09220 Sammatti
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Nimi: Riikka Maasilta Sähköposti: maasiltariikka@gmail.com Puhelinnumero: 050-5720756
 3. Rekisterin nimi Asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:
 5. rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 6. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotuksessa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
 7. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät) Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
 8. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 9. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;
 10. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin yrityksen toiminta sitä vaatii. Mikäli yritys lopettaa toimintansa, tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla.
 11. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 12. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 13. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietoja sisältäviä aineistoja ja henkilötietoja sisältävä tietokanta säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä tai hänen luotettavaksi arvioimillaan henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään em. lukituissa tiloissa. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 14. Rekisteröidyn oikeudet Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 15. Kohdennettu markkinointi Sivuilla vierailun perusteella saatetaan tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa
 16. Instagram
 17. Facebook
Merchant info
Pikku Auringon puoti
maasiltariikka@gmail.com
Business ID: 1702461-5
VAT ID: FI17024615