Privacy Policy for Perinnearkun putiikki

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Perinnearkku ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.8.2019. Viimeisin muutos 30.8.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Perinnearkku ry.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri: perinnearkku@gmail.com (Muut yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.)

3. Rekistereiden nimet

Perinnearkun jäsenrekisteri ja Perinnearkun verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsen- ja asiakassuhteen hoito).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyyssuhteen ylläpito ja tilauskäsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja jäsenmaksuhistoria.
Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: tilaajan nimi, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimihenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen jäsenet, sekä rajatusti muut valtuutetut henkilöt, kuten hallituksen ulkopuoliset lipunmyyjät.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info

Perinnearkun putiikki

perinnearkkutalous@gmail.com
Business ID: 2086023-5
VAT ID: FI20860235