Privacy Policy for Metsolanne

Tämä on Metsolannen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.2.2020. Päivitetty 14.1.2022.

  1. Rekisterinpitäjä Metsolanne®, Anne Hämäläinen, Y-tunnus: 2341557-5, Hankasalmi

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Anne Hämäläinen, 0407537520, anne@metsolanne.fi

  3. Rekisterin nimi Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

henkilön suostumus sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

  1. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, Y-tunnus), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Otamme automaattisesti vastaan ja tallennamme seuraavia tietoja tietokoneestasi ja selaimestasi:

anonymisoitu IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä käyttämäsi sivutiedot. Automaattisesti kerätty tieto ei kuitenkaan tallenna sellaista tietoa, joiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjän henkilöllisyys, joten sivustolla kävijän anonymiteetti säilyy. Yhteydenotto- tai tilauslomakkeella lähettämäsi tiedot tallennetaan yrityksen tietokantaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  2. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  3. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: metsolanne(at)gmail.com

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei koske luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme toteuttamisessa. Esimerkiksi yhteistyövalmennuksissa valmennettavien yhteystiedot luovutetaan myös valmennuksen kumppaniyritykselle. Velvoitamme näitä osapuolia pitämään tiedot luottamuksellisina.

Merchant info
Metsolanne
anne@metsolanne.fi
Business ID: 2341557-5
VAT ID: FI23415575