Privacy Policy for Maraton Jenny

Tietosuojaseloste verkkokaupalle Maraton Jenny

Tämä on Maraton Jennyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 24.3.2021.

  1. Rekisterinpitäjä Maraton Jenny Y-tunnus (1932960-7)

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Jenny Belitz-Henriksson, jenny@jennyhenriksson.com, 044 526 5301

  3. Rekisterin nimi Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri.

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus voi olla: - asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen - palvelujen toteuttaminen - asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen - asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen - mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen - jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja - tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi - kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

  5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi sukunimi sähköpostiosoite osoite puhelinnumero Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun tiedot eivät ole enää tarpeellisia ja asiakassuhde on päättynyt.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info
Maraton Jenny
jenny@jennyhenriksson.com
Business ID: 1932960-7
VAT ID: FI19329607