Privacy Policy for Loitsija

Loitsija Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä Loitsija Oy Yhteystiedot: riikka.loitsija@gmail.com, 040 525 67 81

2. Rekisteröidyt Rekisteröitynä ovat yrityksen asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin pitämisen perusteena on asiakassuhde (yrityksen asiakkaat) sekä suostumus (potentiaaliset asiakkaat)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Asiakassuhteen hoitaminen Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot nimi osoite sähköposti puhelinnumero

Asiakastiedot tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen riikka.loitsija@gmail.com

  1. Tarkastusoikeus. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  2. Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  3. Vastustamisoikeus. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  4. Suoramarkkinointikielto. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  5. Poisto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaiden itsensä ilmoittamana asiakassuhteen syntyessä taikka ilmoittaessaan kiinnostuksensa palveluitamme kohtaan (verkkolomake tms.)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Loitsija Oy:n ulkopuolelle.

**8. Käsittelyn kesto ** Henkilötietoja käsitellään sen aikaa kuin asiakkuus on voimassa tai kuin laki sen vaatii.

**9. Henkilötietojen käsittelijät **

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Loitsija Oy:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

**10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle **

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

**11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi **

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info
Loitsija
info@loitsija.fi
Business ID: 2913138-9
VAT ID: FI29131389