Terms & conditions for Kipinä

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on Kipinä ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoitus

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää päihderiippuvuudesta kärsivien ihmisten elämänlaadun kohentumista, vähentää huono-osaisuutta ja kehittää päihdetyön menetelmiä yhdessä apua tarvitsevien ihmisten kanssa. Yhdistyksen toimintaperiaatteet nojaavat osallisuuden ja mukaanottamisen filosofiaan. Yhdistys tarjoaa asiakkaiden tarpeet huomioonottavaa päihdetyötä, jossa hyödynnetään niin haittoja vähentävää työotetta kuin kuntouttavan päihdetyön elementtejä. Kipinä ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys.

Yhdistyksen toimintamuodot

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - hakee rahoitusta toimintaansa eri rahoituskanavista - kehittää uusia toimintamuotoja ja menetelmiä päihdetyöhön yhdessä asiakkaiden kanssa - toimii yhteistyössä kaupunkien sekä muiden järjestöjen kanssa - osallistuu päihderiippuvuudesta kärsivien ja siitä kuntoutuvien yhteiskunnalliseen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön - huolehtii yhdistyksen työntekijöiden hyvinvoinnista avoimella, kannustavalla ja motivaatiota tukevalla työskentelyilmapiirillä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä sekä kirpputoreja ja talkootöitä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyys

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Liittymällä yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on vuosikokouksissa yhtäläinen äänioikeus ja yksi ääni, kun he ovat liittyneet yhdistykseen vähintään kuusi viikkoa ennen vuosikokousta.

5§ Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä.

Yhdistyksen hallitus

6§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi eli vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7§ Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai varajäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat kokouksessa läsnä. Sen lisäksi läsnä voi olla myös video- tai puhelinyhteydellä. Äänestykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§Hallituksen velvollisuutena on ohjata yhdistyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen yhteiset asiat, vastata yhdistyksen taloudesta ja varojen hoidosta, hyväksyä ja esittää vuosikokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös, hyväksyä uudet jäsenet, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, esittää asiat yhdistyksen kokouksille ja ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi aina yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

10§ Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan tulee antaa yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

11§ Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös puhelin- tai videoyhteydellä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

12§ Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai postitse jos sähköpostimahdollisuutta ei ole tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen verkkosivuilla.

Vuosikokous

13§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§ Sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota kannattaa ¾ annetuista äänistä. Kokouskutsu on lähetettävä 14 vuorokautta aiemmin ja kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Merchant info

Kipinä

kipinayhdistys@gmail.com
Business ID: 2908230-2