Privacy Policy for KIMAKA DESIGN

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Kimaka Designin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.11.2018. Viimeisin muutos 29.11.2018.

REKISTERINPITÄJÄ Kimaka Design, Y-tunnus 2927995-7, Mehtolantie 12, 92140 Pattijoki

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ Kimaka Design, Katja Kirmanen, Mehtolantie 12, 92140 Pattijoki, info@kimakadesign.fi

REKISTERIN NIMI Kimaka Design verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Kimaka Design verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Tietoja säilytetään toistaiseksi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen teon yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE Luovutamme henkilötietoja vain logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN SÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info
KIMAKA DESIGN
info@kimakadesign.fi
Business ID: 2927995-7
VAT ID: FI29279957