Privacy Policy for Sieluntemppelin Huoltopiste

Laadittu 27.06.2021. Viimeisin muutos 13.03.2022.

 1. Rekisterinpitäjä Sielun Temppelin Huoltopiste Tmi Jokihalme Heidi, Y-tunnus 3209003-9 Vaahterantie 1, 05830 Hyvinkää eMail: heidi@sieluntemppelinhuoltopiste.fi

+358 45 3529242

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Heidi Jokihalme, heidi@sieluntemppelinhuoltopiste.fi, +358 45 3529242

 2. Henkilörekisteri Henkilörekisteriin tallennettavia tietoja ovat Etunimi, Sukunimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot kuten asiakkuuden tarkoitus ja toteutuneet ajat sekä toteutuneet maksutiedot.

Emme tiedustele emmekä kerää henkilöturvatunnuksia, pinkoodeja tai salasanoja.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus jolloin asiakas itse luovuttaa tiedot rekisteriä varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä tuotteiden myyntitapahtuma. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 2. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Emme vastaa kolmansien osapuolten evästeistä emmekä tiedonkeruu perusteista.

Tietoja säilytetään asiakkuuden kannalta olennasen ajan. Vuoden kuluttua asiakkuudesta tiedot anonymisoidaan tai poistetaan ellei ole erikseen perusteltua jatkaa tietojen säilytystä (esim. maksuhäiriö, häirintä).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta asiakkaan luovuttamana, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan rekisterin pitäjälle.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Henkilötietojen lähde verkkokauppa-alustalla Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi [...].;

Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin ilman erillistä kirjallista sopimista asiasta.

Sielun Temppelin Huoltopiste, Heidi Jokihalme (Y-tunnus 3209003-9), voivat valtuuttaa yhteistyökumppaneita tai palveluntarjoajia tuottamaan IT-palveluita tai muita yrityksen ylläpitämisen kannalta oleellisia toimintoja tuolloin valikoituja tietoja voidaan siirtää palvelun tuottajan ja videoneuvottelualustan toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Toiminnassa teemme yhteistyötä ukko.fi (laskutus ja asiakasrekisteri), PayPal (maksuliikenne), iZettle (maksuliikenne), Holvi (maksuliikenne), Webnode (domain), Google (sähköposti, mainonta), Zoom (verkkotapaamisalusta)

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä); Rahtiyhtiö; (posti, matkahuolto) Google Analytics (kotisivun analytiikka); 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä säilytetään ainostaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään ainoastaan laitteistolla jossa on asianmukainen palomuuri ja virustentorjuntaohjelma aktivoituna. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Ajankohtaisesti rekisteriä käsittelee ainoastaan itse rekisterin pitäjä, Heidi Jokihalme.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 2. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Loppusäännökset 1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Sielun Temppelin Huoltopiste asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

 1. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

 2. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 13.03.2022

Merchant info
Sieluntemppelin Huoltopiste