Privacy Policy for Grex Musicuksen lippukauppa

Grex Musicus ry - Asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä Grex Musicus ry Yhdistysrekisterinumero: 157.105 Y-tunnus: 1013380-0

 2. Yhteystiedot Grex Musicus / Inari Bergius Strömbergintie 12 a 29, 00380 Helsinki talous(at)grexmusicus.fi

 3. Rekisterin nimi Grex Musicus ryn asiakasrekisteri

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen asiakkaiden (= tilaaja) henkilötietojen käsittelyn selvittäminen tietosuoja-asetuksen (25.5.2018) osoittamalla tavalla. Henkilötietoja hyödynnetään ulkoisen verkkokauppapalvelun ostoissa. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

 5. Rekisteriin tallennetut tiedot Rekisteröityjä ovat verkkokaupan asiakkaat (yksityishenkilöt ja/tai yritysten edustajat). Rekistereihin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity on itse antanut. Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat tiedot ostojen yhteydessä: – etu- ja sukunimi – puhelinnumero – sähköpostiosoite konserttilippujen lähettämistä varten Rekisterin tietoja ei käytetä muihin käyttötarkoituksiin.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja asiakasrekisteriin kerätään suoraan verkkokaupan ostojen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Muita tietolähteitä ei käytetä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterien tietoja ei luovuteta muihin käyttötarkoituksiin.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Ylläpitojärjestelmät ja rekisterin suojauksen periaatteet Asiakasrekisterin käyttöoikeus on Grex Musicus ry:n hallituksella. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja ylläpidetään käyttäjätunnuksin Holvi - järjestelmässä.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

 1. Henkilötietojen säilytysaika Verkkokauppatilauksen yhteydessä tilaajan tiedot siirtyvät verkkopalvelun kontaktilistalle ja tilauksiin. Kontaktilistalta tilaaja voi pyytää poistamaan tai muokkaamaan omia tietojaan (esimerkiksi sähköpostiosoite).

Henkilötiedot säilytetään verkkokauppatilausten tilaajarekisterissä enintään kymmenen vuoden ajan ostotapahtuman päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella (ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia KKO 2017:15), jonka jälkeen tiedot poistetaan automaattisesti. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tilaustapahtumia ei voida muokata tai poistaa manuaalisesti vaan niissä noudatetaan automaattista tietojen hallintaa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista kontaktilistalta. Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän eli Grex Musicus ry:n hallituksen edustajalle. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 2. Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle osoitteeseen hallitus(at)grexmusicus.fi

Merchant info

Grex Musicuksen lippukauppa