Privacy Policy for Rozentals-seura r.y.
 1. Rekisterinpitäjä Rozentals-seura ry. Kaisaniemenkatu 10, 7.krs, 00100 Helsinki

info@rozentals-seura.fi +358 45 105 881 5

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Jenni Kallionsivu jenni@rozentals-seura.fi +358 45 105 881 5

 1. Rekisterin nimi Donelaitis-seuran yhteystietorekisteri

 2. Rekisteröidyt Rekisteri koostuu yhteystietorekisteristä. Rekisteri koostuu yhteystietonsa seuralle antaneiden yhteystiedoista.

 3. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Niitä käytetään Rozentals-seuraa koskevaan viestintään.

 4. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisteröidyistä kerätään nimi ja yhteystiedot.

 5. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

 6. Tietojen luovutus ja siirtäminen Tietojen luovutuksia voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 7. Tietojen suojaus Henkilötietoja voivat käsitellä vain henkilöt, ioilla on tähän seuran hallituksen antama lupa.

 8. Tietojen käsittelyn kesto Tietoja voidaan käsitellä, kunnes rekisteröity itse poistaa tietonsa.

 9. Tietojen käsittelijät Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 11. Rekisteröityjen oikeudet Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

 1. Yhteydenotot Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 2. Muutokset tietosuojaselosteessa Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Merchant info
Rozentals-seura r.y.