Privacy Policy for OhjausApu

Tmi Laura Sirkiä

OPINTO- JA URAOHJAUSPALVELUITA KOSKEVA TIETOSUOJALAUSEKE

Yleistä

Tmi Laura Sirkiä käsittelee opinto- ja uraohjauspalveluiden yhteydessä asiakkaidensa (ml. potentiaaliset asiakkaat) henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä suhteessa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn on Tmi Laura Sirkiä (jäljempänä myös “me”):

Tmi Laura Sirkiä

Y-tunnus: 2840490-4

Osoite: PL 97, 04201 Kerava

Sposti: info@ohjausapu.com

Puh: 045-7875 8345

Voit käyttää yllä olevia yhteystietoja myös tietosuoja-asioita koskevissa kysymyksissä tai tiedusteluissa. Tietosuoja-asioita hoitaa Laura Sirkiä.

Mihin tarkoitukseen Tmi Laura Sirkiä kerää henkilötietoja ja millä perustein?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että meillä on aina vähintään yksi lainmukainen käsittelyperuste olemassa. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita ovat:

  • Opinto- ja uraohjauspalveluiden tarjoaminen ja toimittaminen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen. Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täyttäminen ja valmistelu sekä oikeutettu etumme, mahdollisesti myös suostumus (erityisesti alaikäiset ohjattavat).

  • Oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen ja muut juridiset perusteet. Saatamme käsitellä henkilötietoja myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (mm. kirjanpito-, vero- ja muut lait), oikeudellisiin vaateisiin vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka rikosten, petosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tämän osalta lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on erityisesti lakisääteinen velvoite.

Lapsia koskevat henkilötiedot

On mahdollista, että palveluitamme käyttävä ohjattava on alle 16-vuotias. Siinä tapauksessa saatamme käsitellä myös lapsia koskevia henkilötietoja. Mikäli laki sitä edellyttää, pyydämme huoltajan suostumuksen tällaisen ohjattavan henkilötietojen käsittelyyn.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme asiakkaitamme koskevia (ml. potentiaaliset asiakkaat) henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Keräämme ja käsittelemme asiakkaitamme koskien erityisesti seuraavia tietoja:

  • Kunnan tai yrityksen nimi ja yhteystiedot, mikäli tämä on palvelun tilaaja
  • Ohjattavan nimi
  • Ohjattavan yhteystiedot yhteydenpitoa ja ohjausajan sopimista varten (erityisesti sähköposti ja puhelin)
  • Ohjattavan ikä (ja mahdollinen huoltajan suostumus, mikäli tarpeen)
  • Tiedot ostetuista ja toimitettavista palveluista
  • Opinto- ja uraohjauksen yhteydessä syntyvä tieto, erityisesti: Mistä asioista ohjattavan kanssa ollaan keskusteltu (arkaluontoisena pidettäviä asioita ei kuitenkaan kirjata ylös)? Mitä tehtäviä/harjoitteita/testejä ollaan tehty? Mitä on sovittu jatkosta?
Mistä lähteistä henkilötiedot ovat peräisin?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään erityisesti silloin, kun sovimme opinto- ja uraohjauspalveluiden toimittamisesta ja myöhemmin asiakassuhteen aikana. Mikäli palveluita ostetaan lahjaksi, tietojen lähteenä saattaa olla myös lahjakortin ostaja.

Henkilötietoja voidaan saada myös verkkosivujen kautta Google Analytics -palvelusta tai muista vastaavista analytiikkatyökaluista tai verkkosivustolla olevista kolmansien osapuolten sovelluksista.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja luovutetaanko niitä muille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee vain Laura Sirkiä palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyen.

Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä erityisesti silloin, kun henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään sähköisissä tietojärjestelmissä taikka jos muutoin käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa (esim. verkkosivujen hosting ja verkkokauppa-alustan palveluntarjoaja, maksunvälityspalvelut ja pilvipohjaiset tietojen tallennuspalvelut, kirjanpito ja taloushallinto, ohjauksessa käytettävät viestintäsovellukset).

Huolehdimme palveluntarjoajia käytettäessä muun muassa sopimuksin siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja vain meidän hyväksemme. Pyrimme valitsemaan kumppaneiksi vain luotettavina pidettyjä palveluntarjoajia.

Muutoin saatamme luovuttaa tietoja myös lain, tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä, oikeudelliseen vaateeseen vastaamiseksi tai sellaisen valmistelemiseksi taikka mikäli henkilö on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan ja käsitellään sähköisessä muodossa, saattaa joku palveluntarjoajistamme sijaita EU:n ulkopuolisessa maassa. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina on (1) siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, (2) tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (silloin kun siirronsaaja Yhdysvalloissa) taikka (3) EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde päättyy taikka kun tieto on vanhentunutta taikka virheellistä. Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös lainsäädäntö (esim. kirjanpitolait) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tietoja.

Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötiedot on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy sähköisessä muodossa tallennettaviin henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisina. Tilamme ovat myös suojatut.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Henkilötietojen antaminen ja käsittely on sopimusten solmimiseksi sekä täyttämiseksi pakollista siltä osin, että saamme asiakassuhteen syntymiseksi tarvittavat riittävät tiedot. Lisäksi palveluidemme tarjoaminen on käytännössä mahdotonta, mikäli ohjattava ei anna tarvittavia tietoja itsestään.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Pääsy tietoihin ja tarkastuspyyntöjen esittäminen

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Vaikka emme käsittelisi henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin suostumuksen perusteella, voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten esimerkiksi ottamalla yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttämällä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Huomioithan sen, että meidän tulee samalla käyttää kohtuulliset keinot henkilöllisyytesi varmistamiseksi, jotta henkilötietosi eivät päädy vääriin käsiin. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, 029 566 6700, tietosuoja[at]om.fi, www.tietosuoja.fi).

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Merchant info
OhjausApu
info@ohjausapu.com
Business ID: 2840490-4
VAT ID: FI28404904