English

Magnus Cederlöf - Ekenäs Seminarium

€32.00

Product description

Ekenäs seminarium – Lärarinneutbildningen för folkskolan 1871–1974 Författare: Magnus Cederlöf.

Folkskollärarinneseminariet i Ekenäs verkade i drygt etthundra år, 1871–─1974 i sin hemstad. Det var en central bildningsinstitution inte bara i sin hemstad, utan i hela Svenskfinland. Nu har seminariet äntligen fått en egen rikt illustrerad historik som beskriver livet vid läroinrättningen under olika perioder.

Folkskollärarinneseminariet i Ekenäs arbetade i drygt etthundra år, 1871-1974. Det var en central bildningsinstitution inte bara i sin hemstad, utan i hela Svenskfinland. Magnus Cederlöf skildrar den historiska bakgrunden till folkskoleväsendets och lärarseminariernas uppkomst i Finland. Författaren behandlar turerna kring Ekenässeminariets tillkomst och hur läroplanen utvecklades i olika skeden av verksamheten. Boken leder läsaren genom ett sekel av livet vid seminariet och i staden vid Pojoviken, en epok som Cederlöf har skildrat i flera av sina tidigare böcker. Växelverkan mellan seminariet och staden var intensiv under hela seminarieepoken, seminariets elever och lärare hördes och syntes på många sätt i Ekenäs. Boken avslutas med en redogörelse för dragkampen mellan Österbotten och södra Finland om placeringen av den nya lärarhögskolan som skulle ersätta seminarieutbildningen i samband med övergången till grundskola. Förlusten av lärarutbildningen i början av 1970-talet innebar ett hårt slag för Ekenäs.

Luckan Raseborg