Privacy Policy for Laulakko

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.11.2021.

  1. Rekisterinpitäjä

Jaakko Pesu Pitkäkatu 37 A5, 40700 Jyväskylä Y-tunnus: 3007269-7 040 769 67 45 jaakko.pesu@gmail.com

  1. Rekisterin nimi

Laulakko -verkkokaupan asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimussuhde ja tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tilanteissa:

Laskutus Yhteydenpito Asiakassuhteen hoitaminen Tilausten toimittaminen Verkkosivuvierailujen seurantaan ja analysointiin Tilausten hallinnointiin

Asiakastietoja säilytetään Holvi -verkkokaupan tietokannassa. Mitään tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Tiedot poistetaan viimeistään silloin, kun asiakas on ilmaissut halunsa lopettaa palvelun käyttö.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan tilauksen yhteydessä.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen sijainti on Laulakon Holvi -verkkokaupassa. Tietoihin on pääsy myös Laulakon toisella osapuolella, laulunopettaja Miia Saarella.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Merchant info
Laulakko
jaakko.pesu@gmail.com
Business ID: 3007269-7
VAT ID: FI30072697