Privacy Policy for Design Arja Aalto

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Design Arja Aallon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.06.2022.

  1. Rekisterinpitäjä Nimi: Design Arja Aalto Y-tunnus: 2420176-3 Postiosoite: Kulmakatu 63 B 2 Postinumero: 33500 Postitoimipaikka: Tampere Puhelinnumero: 040 529 5179 Sähköpostiosoite: arja@designarjaaalto.fi

  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Arja Aalto-Viittala, yhteystiedot mainittu kohdassa 1.

  3. Rekisterin nimi Design Arja Aallon asiakasrekisteri

  4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä tilausten toimittaminen, ja markkinointi asiakkaan siihen antaessa luvan.

  5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilauksista ja verkkokauppaostoista. Tietoja, jotka jäävät kirjanpitoaineistoon, säilytetään lain vaatima (10 vuotta) aika. Muut tiedot poistetaan, kun niitä ei enää katsota tarvittavan asiakkaan yhteydenpitoon.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, verkkokauppatilauksista, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Verkkosivulla ja nettikaupassa on käytössä Google Analytics, joka kerää sivustoilla kävijöistä tietoja.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero) luovutetaan mm. Postille, matkahuollolle tai muille kuljetusyrityksille tilausten toimittamiseen sekä maksuja vastaanottaville tahoille (OP, Holvi, iZettle). Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostissa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info
Design Arja Aalto
aalto.arja@gmail.com
Business ID: 2420176-3
VAT ID: FI24201763