Privacy Policy for Terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterinpitäjä Aurinkoinen OLO Y-tunnus: 2355008-0 Närhitie 4 21250 Masku

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Anu Kankarjärvi Närhitie 4 21250 Masku

Rekisterin nimi Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot Rekisteriin voidaan sisällyttää nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita rekisteröidyn jättämiä tietoja. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteriin: • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli • Yrityksen nimi, yhteystiedot • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot • Sopimukseen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustoilla ja -palveluissa • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot • Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaarit, kilpailut ja uutiskirjeet)

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Syöttämällä henkilötietoja Aurinkoinen OLO verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Aurinkoinen OLOlle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Tietojen luovutus Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus. Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö yritykselle. Tarkastuspyyntöön tulee liittää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Yritys tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Tietosuojaselosteen muutokset Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.

Merchant info
Terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia
info@anukankarjarvi.fi
Business ID: 2355008-0
VAT ID: FI23550080