Privacy Policy for Aamunusva

Rekisterinpitäjä: Koski-Harja Oy Björkenheimin puistotie 6, 60220 Seinäjoki 040 522 8124 Y-tunnus: 3299907-4 www.aamunusva.fi

Rekisterin nimi

Koski-Harja Oy asiakas- ja partnerirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon ja lakisääteisten velvoitteiden (mm. kirjanpitolaki) toteuttamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän muiden palveluiden markkinointiin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun pohjautuen. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee partneriyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja siltä osin kuin on tarpeellista kumppanuuden ylläpitämiseksi rekisterinpitäjän ja partneriyritysten oikeutettuun etuun pohjautuen.

Rekisterissä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika

Rekisterissä käsitellään asiakkaiden osalta seuraavia tietoja: ● Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot ● Asiakkaan laskutustiedot ● Palvelun toteuttamiseen vaadittavat tiedot

Rekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja korkeintaan 2 vuotta asiakkaan viimeisimmän palvelutilauksen jälkeen. Lakisääteisiä tietoja säilytetään laissa määritetyn ajan. Rekisterissä käsitellään myös partneriyritysten yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja. Tietoja säilytetään sen ajan kuin yhteyshenkilö toimii ko. toimessa ja poistetaan kun rekisterinpitäjä saa tiedon yhteyshenkilön vaihtumisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään huolellisesti suojatuissa tiloissa ja järjestelmissä, ja niihin on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä työtehtäviensä suorittamisen vaatimassa laajuudessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille palvelun tai yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi. Jos tässä yhteydessä tietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle on välttämätöntä, rekisterinpitäjä tai hänen alihankkijansa huolehtivat tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

Tämänhetkiset alihankkijat ovat: ● Holvi Payment Services Oy ● Brevo

Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen antaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista lain sallimissa rajoissa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

Jos haluat käyttää yllämainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä info@aamunusva.fi

Merchant info
Aamunusva
info@aamunusva.com
Business ID: 3299907-4
VAT ID: FI32999074