Terms and conditions for Yhteyssivu.fi

Yhteyssivu.com – Sopimusehdot

1 Sopimusehtojen soveltamisala.

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä “Ehdot”) sovelletaan Yhteyssivu.com:in (jäljempänä “Yhteyssivu”) tuottamien ja julkaisemien sähköisten mediapalveluiden tarjoamiseen ja myymiseen mainostajalle (jäljempänä “Asiakas”) sekä Asiakkaan tietojen, ilmoitusten ja esittämiseen ja julkaisemiseen mediapakettipalveluissa mainosten (jäljempänä “Mediapalvelu”)

2 Sopimuksen syntyminen.

Sopimus Mediapalvelusta (jäljempänä "Mediapalvelu" ja “Sopimus”) syntyy Asiakkaan ja Yhteyssivu:n välille sen laajuisena ja sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Yhteyssivu:n välillä on tilausta tehtäessä kirjallisesti sovittu. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista.

3 Sopimuksen voimassaolo.

Siltä osin, kun Sopimus koskee Mediapaketin esittämistä ja julkaisemista Yhteyssivu:n Mediapalveluissa sopimus on voimassa 12 kuukautta sopimuksen kirjauspäivästä, minkä jälkeen se on toistaiseksi voimassaoleva, jos siitä ei ole muuta erikseen mainittu. Toistaiseksi voimassaoleva Sopimus voidaan irtisanoa ensimmäisen 12 kuukauden sopimuskauden jälkeen yhden kuukauden irtisanomisajalla.

4 Mediapalveluiden toimittaminen ja tuottaminen.

Yhteyssivu:lla on oikeus tuottaa Mediapalvelut parhaaksi katsomallaan ja tehdä Mediapalveluiden tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta Sopimuksen ehtoihin. Yhteyssivu ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista. Yhteyssivu:lla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Media palveluiden tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi.

5 Asiakkaan aineiston julkaiseminen.

Yhteyssivu ei takaa Mediapaketin häiriötöntä tai virheetöntä esittämistä Mediapalveluissa. Yhteyssivu ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Asiakas luovuttaa Sopimuksen toteutusta varten Yhteyssivu:lle oikeuden korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa kirjallista tai kuvallista materiaalia Sopimuksen mukaisissa tai muissa Yhteyssivu:n valitsemissa medioissa. Yhteyssivu:lla on oikeus luovuttaa saatuun Asiakkaan aineistoon liittyvät käyttöoikeudet edelleen tämän Sopimuksen mukaisten tehtävien toteuttamiseksi. Mikäli Yhteyssivu katsoo, että on Asiakkaan edun mukaista, eikä asiakas ole sitä erikseen kieltänyt, on Yhteyssivu:lla oikeus korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa edellä yksilöityä materiaalia asiakkaan näkyvyyden parantamiseksi eri medioissa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen. Yhteyssivu ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tältä saamaansa kirjallista tai kuvallista materiaalia. Asiakas hyväksyy sen, että kun Mediapaketti tai muu aineisto julkaistaan internetissä, sen poistaminen, julkaisemisen keskeyttäminen tai sen lopettaminen ei Yhteyssivu:sta riippumattomista syistä välttämättä täydellisesti onnistu.

6 Vastuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista.

Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta sekä siitä, että Mediapalveluissa julkaistava materiaali ei ole ristiriidassa lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan kanssa. Asiakas vastaa siitä, ettei mikään materiaali (linkit mukaan lukien) loukkaa toisen osapuolen tai kolmannen tekijänoikeutta, muita immateriaali- oikeuksia tai muita oikeuksia. Mikäli Yhteyssivu:lla on perusteltu syy olettaa, että materiaali ei ole tämän mukaista, Yhteyssivu:lla on oikeus poistaa materiaali ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän. Yhteyssivu pidättää itsellään oikeuden Asiakkaan ilmoittamien tietojen ulkoasun muutoksiin.

7 Maksut ja laskutus.

Yhteyssivu laskuttaa Asiakkaalta Mediapalvelusta kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisen hinnan sekä muut palkkiot ja kulut Yhteyssivu:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti.

Maksut tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Yhteyssivu:lla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä kirjallisesti viimeistään eräpäivänä.

8 Hintojen muutokset.

Yhteyssivu pidättää oikeuden muuttaa Mediapalvelusta aiheutuvia maksuja ja hinnoitteluperusteita toistaiseksi voimassaolevien sopimusten osalta. Maksujen ja hinnoitteluperusteiden muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Yhteyssivu:n www-sivulla tai muutoin asiakastiedotteella. Lainsäädännöstä ja viranomaisten yms. määräyksistä aiheutuvat hinnankorotukset astuvat voimaan kuitenkin välittömästi korotusten voimaantulosta alkaen.

9 Muut ehdot.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Osapuolella on kuitenkin oikeus ilman toisen Osapuolen suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Yhteyssivu:lla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.