English

Sopimusasiakkaat parisuhdekäynnit 60 min (yksilön jatkokäynti)

Yksilöille

€75.00

Incl. VAT 0.00%
Product description

Valitse tämä palvelu vain, jos olet käynyt Voimaantumossa vastaanottokäynnillä ja tehnyt kirjallisen sopimuksen taikka verkossa tehdyn aloituskäynnin jälkeen (https://holvi.com/shop/voimaantumo/product/4beec2b94add7b6d6c32016cc0f84567/).

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat parisuhteen kriisit (ulkopuoliset suhteet, erouhka, lapsen syntymä jne.), seksuaalielämän vaikeudet, vuorovaikutuksen ongelmat, riitely ja etääntyminen kumppanista. Yleensä puolisovat hakevat apua liian myöhäisessä vaiheessa, usein vasta vuosien päästä ongelmien alkamisesta. Parisuhteen ongelmiin kannattaa puuttua kuitenkin varhaisessa vaiheessa, ennen niiden vaikeutumista.

Voimaantumon pariterapia on osa yksityisen perheneuvonnan palvelua. Voimaantumon pariterapiassa huomioidaan koko perhetilanne.  Työskentely perustuu aina alussa yhdessä tehtyyn palvelun tarpeen arvioon, puolisoiden ja terapeutin yhteistoimintaan ja on luottamuksellista. Terapeutin tehtävänä on auttaa asiakkaita oivaltamaan ja muuttamaan toimintamallejaan heidän hyvinvointiaan tukevaksi. Työskentely on vähintään kuukausien mittaista, usein jopa vuosia. Pariterapian viitekehys päätetään yhdessä asiakkaan kanssa. Voimaantumossa on mahdollista saada pariterapiaa psykoanalyyttisen pariterapian viitekehyksessä ja skeematerapiamuotoisena.

Psykoanalyyttinen pariterapia Psykoanalyyttisen pariterapian perusajatus on, että ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaikutussuhteissa, myös parisuhteessa. Läheisissä suhteissa me tulemme hyväksytyiksi ja rakastetuiksi, mutta myös torjutuiksi ja loukatuiksi. Aiemmat elämän kokemukset vaikuttavat nykypäivään ja parisuhteessa olemiseemme. Omien tunteiden, kokemusten ja ajatusten tutkiminen terapiasuhteessa lisää asiakkaan itsetuntemusta sekä ymmärrystä itseä ja läheisiä kohtaan. 

Psykoanalyyttisessa pariterapiassa tutkitaan kummankin puolison sisäistä maailmaa ja pyritään ymmärtämään sitä, millä tavoin molemmat puolisot vaikuttavat suhteeseen. Suhteen tutkiminen on tässä terapiassa keskeistä. Parisuhde ja myös terapiasuhde voivat olla korjaavia kiintymyssuhteita, joissa annetaan kummallekin mahdollisuuden tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Pariterapeutti on molempien asiakkaiden puolella olematta kumpaakaan vastaan. Voimaantumon pariterapeutti Mirva Salonen on paraikaa psykoanalyyttisen pariterapian koulutuksessa. Toistaiseksi ei oteta uusia koulutusterapia-asiakkaita.

Psykoanalyyttinen pariterapia yleensä edellyttää tiheämpää ja pidempää tapaamisväliä kuin lyhytterapia, 1-2 viikon välein tapahtuvia terapiaistuntoja, joihin molemmat puolisot osallistuvat. Terapian alkuun toteutetaan yleensä kolme tutustumisistuntoa, joiden jälkeen päätetään yhdessä tuntuuko terapeutin toimintatapa teille sopivalta ja millaiseen prosessiin ollaan valmiita sitoutumaan.

Skeemapariterapia Skeematerapia on tunnelukkojen työstämiseen 1990-luvulla kehitetty kolmannen sukupolven integratiivinen terapiamuoto.

Se perustuu kognitiiviseen psykoterapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, gestalt-terapiasta, tietoisuustaitoterapiasta (mindfulness) ja ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä terapiasta. Sen avulla työstetään oireiden, kuten masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten lisäksi syvätason uskomusjärjestelmiä eli niin kutsuttuja skeemoja (tunnelukkoja).

Skeematerapian avulla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia niin ihmissuhteissa kuin muutoinkin elämässä. Sillä voidaan purkaa pitkäaikaisia persoonallisuuteen liittyviä ongelmia, ja se on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi joihinkin persoonallisuushäiriöihin (mm. epävakaa persoonallisuus).

Lapsuudessa syntyneet tunnelukot aktivoituvat usein juuri parisuhteessa. Parisuhde usein onkin meille yhtä intensiivinen kiintymyssuhde kuin varhaisessa lapsuudessa koetut ihmissuhteet. Skeemavetoisesti vedämme myös puoleemme henkilöitä, jotka muistuttavat tunnelukoistamme, ja tunnistamme parisuhdetilanteiden draaman tutuiksi.

Skeematerapiassa sopiva käyntitiheys on 2-3 viikkoa. Suosituksena on, että terapiassa käytäisiin vähintään 16-20 käyntikertaa ja tarvittaessa pidempään. Osa pareista tyytyy arviointijaksoon, josta saavat jo ymmärrystä toisen tunnelukoista. 

Skeematerapia alkaa aina kuuden kerran aloitusjaksolla (aloituskäynti ja 5 käyntiä), jonka aikana tehdään molempien puolisoiden kanssa yhdessä arviointi kummankin omista tunnelukoista ja selviytymiskeinoista sekä tutustutaan lapsuuden tapahtumiin ja vanhempien vaikutuksiin, jotka näkyvät edelleen nykypäivässä. Lisäksi laaditaan moodikartta kummankin käyttämistä moodeista. Aloitusjakso on aina edellytys jatkoterapian onnistumiselle. (Voimaantumosta edullisinta hankkia aloituspakettina). 

Aloitusjakson jälkeen alkaa varsinainen pariterapiahoito, vaikkakin jo arviointijakson aikana tapahtuu ymmärryksen lisääntymistä ja muutosta. Skeematerapiaan liittyy etukäteis- ja kotitehtäviä (mm. lomakkeita), jotka toimitettava terapeutille ennen käyntejä (sähköpostitse), jotta terapeutti ehtii tulkita ne ennen vastaanottokäyntiä.

Skeematerapiassa menetelminä käytetään myös rentoutus- ja mielikuvaharjoittelua sekä erilaisia tuolityöskentelyjä.

Paikka: Videoverkkoyhteydellä /Voimaantumon tila Puuvillatehtaankatu 10, Tampere

Terapeuttina: pariterapeutti, YTM, sosiaalityöntekijä Mirva Salonen

Aika varataan sivulta https://voimaantumo.fi/varaa-aika/

Voimaantumon verkkokauppa