Terms and conditions for Vinyl 7 Oy

Yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Ehtojen soveltaminen Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Tietokeskus Finland Oy:n ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin, mukaan lukien verkkokaupasta tehtäviin ostoihin. Tietokeskus Finland Oy, joka toimii tuotteiden ja palvelujen myyjänä käytetään jäljempänä nimitystä Myyjä. Myyjän asiakkaasta, joka toimii tuotteiden ja palvelujen ostajana käytetään jäljempänä nimitystä Asiakas. Myyjästä ja Asiakkaasta käytetään yhdessä nimitystä Osapuolet. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tässä esitettyjä myynti- ja toimitusehtoja, mikäli muuta ei erikseen kirjallisesti ole sovittu. Selvyyden vuoksi mainitaan, että tuotteilla tarkoitetaan sekä laitteita ja tarvikkeita että ohjelmistoja/lisenssejä ja Tietokeskus Finland Oy:n tuottamia palveluja (jäljempänä Tuotteet ja Palvelut).

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 14.10.2019 alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat Tietokeskus Finland Oy:n ja sen tytäryritysten yleiset toimitusehdot.

 1. Rekisteröityminen Asiakkaan tulee rekisteröityä asiakassuhteen aloittamiseksi antamalla Myyjälle rekisteröintiin tarvittavat perustiedot. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus ennen asiakassuhteen avaamista ja koska tahansa sopimussuhteen aikana. Myyjällä on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus Asiakkaan alhaisen luottokelpoisuuden tai muun painavan syyn perusteella, vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua tai muuta takuuta varmistaakseen Asiakkaan suorituksen.

Tietokeskuksen verkkokaupan käyttö edellyttää voimassa olevia Myyjän Asiakkaalle toimittamia tai asiakkaan itsensä luomaa käyttäjätunnusta ja salasanaa, yhdessä Tunnukset. Käyttämällä Tunnuksia asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin Tietokeskuksen yleisiin Myynti- ja Toimitusehtoihin ja sitoutuu niitä noudattamaan. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että Tunnusten käyttöoikeudet on määritelty oikein katselu- ja osto-oikeuksien sekä historiatiedon selailuun liittyvien oikeuksien suhteen. Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan Tunnusten säilytyksestä siten, että niitä voivat käyttää vain Tunnuksen saanut henkilö. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti, mikäli sen Tunnukset ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vastaa kaikista sen Tunnuksilla tehdyistä tilauksista sekä Tunnusten luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, kunnes Toimittajalla on ollut mahdollisuus sulkea Tunnukset asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta.

 1. Tilaus Sopimus Tuotteen tai Palvelun toimittamisesta syntyy, kun Asiakas antaa Myyjälle tilauksen ja Myyjä on todennut Asiakkaan luottokelpoiseksi sekä hyväksynyt tilauksen. Tilauksen tekijällä tulee olla tilauksen tekemiseen tarvittavat toimivaltuudet ja hänen tulee ilmoittaa tilausta tehdessään toimitukseen liittyvät seuraavat perustiedot kuten Asiakkaan ja tilaajan nimi ja osoite, asiakasnumero sekä toimitus- ja laskutusosoite.

 2. Toimitukset Varastotuotteiden ohjeellinen toimitusaika varastotuotteille on neljä täyttä arkityöpäivää tilauksen saapumisesta. Verkkokauppatoimitusten toimitusaika voi olla asiakkaan valittavissa ja vahvistetaan tilausvahvistuksella. Asiakaskohtaisten Tuotteiden toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti erikseen kirjallisesti.

Myyjä toimittaa Asiakaan tilaamat Tuotteet ja Palvelut ainoastaan Suomen alueelle (pl. Ahvenanmaa), ellei Asiakkaan kanssa erikseen muuta sovita.

Asiakas vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta Myyjälle sekä siitä, että toimittajalla on mahdollisuus toimitusajankohtana toimittaa Tuotteet ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli Myyjä on estynyt toimittamasta Tuotteita ja Palveluja Asiakkaalle ylivoimaisen esteen johdosta, Myyjällä ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä tai korvausta tapahtumasta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sota, mellakka, lakko, tulipalo tai merkittävä omaisuusvahinko, viranomaistoimenpide tai muu Myyjästä riippumaton toimituskykyyn vaikuttava tekijä. Osapuolet sopivat merkittävästi myöhästyneiden toimitusten mahdollisista hyvityksistä tapauskohtaisesti.

Enemmän kuin yhden tuotteen tilauksessa saattaa olla, että tuotteet saapuvat eri lähetyksissä. Myyjä ei avaa valmistajien alkuperäisiä pakkauksia lisätäkseen oheistuotteita samaan toimitukseen vaan esim. lisätarvikkeet saatetaan lähettää erillisinä paketteina.

Toimituskulu lisätään kaikkiin tilauksiin ja toimituksiin, ellei asiakaskohtaisesti ole sovittu muuta. Toimituskulu on 12,50eur/tilaus.

 1. Hinnat

Myyjän ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Tarjoukseen perustuvat hinnat ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päivämäärästä lukien. Tarjoukseen annettu vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja katsotaan vastatarjoukseksi, joka ei sido Myyjää. Kaikkiin myyjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Myyjälle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

Verkkokaupassa olevat tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuote-esittelyjen yhteydessä. Verkkokaupan hinnat ovat voimassa tilauksen tekohetkellä, hinnan voimassaoloa pidemmälle ajalle ei taata. Myyjä pidättää oikeuden hintamuutoksiin. Tapauksessa, jossa Myyjän puolella on sattunut merkittävä kirjoitus- tai painovirhe mainoksessa tai vastaavassa ilmoituksessa tai verkkokaupassa, Myyjä voi yksipuolisesti muuttaa, poistaa tai hylätä tilauksen vaikka Asiakas olisi jo vastaanottanut tilausvahvistuksen.

Myyjä pidättää oikeuden perua tilauksen tai osan siitä, jos tilattu tuote on päässyt loppumaan. Tässä tapauksessa Myyjä viestii tästä erikseen ja pyrkii löytämään korvaavan tuotteen.

Myyjän vastaanotettua Asiakkaan tilauksen lähettää Myyjä Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Asiakkaan tulee aina varmistaa tilausvahvistuksesta, että tilatut tuotteet, niiden määrät ja hinnat ovat halutun mukaisia ja toimitusosoite ja toimitustapa ovat Asiakkaan tahdon mukaiset.

Maksut Palveluista laskutetaan sopimusasiakirjassa määritetyllä tavalla, joka voi olla etukäteen, kausittain Palvelun toteutuksen aikana tai Palvelun päättymisen jälkeen, ellei toisin ole sopimuksessa (mukaan luettuna näissä Tietokeskus Finland Oy:n yleisissä ehdoissa, kaikissa soveltuvissa lisäehdoissa tai sopimusaisakirjoissa sovittu. Etukäteen maksettavat Palvelut on käytettävä sopimuskauden aikana. Myyjä ei sopimuksen päättymistilanteessa hyvitä etukäteismaksuja tai muita maksuja, jotka ovat jo erääntyneet tai on maksettu.

Jos sopimusasiakirjassa on määritelty arvioitu kokonaismaksu, joka perustuu käytettyyn aikaan ja materiaaliin tai käyttömaksuihin, on tämä arvioitu kokonaismaksu vain suunnittelutarkoitusta varten. Myyjä laskuttaa maksut todellisen käytetyn ajan ja materiaalin perusteella tai asiakkaan todellisen tai sallitun käytön mukaisesti, kuitenkin niin, että Myyjä laskuttaa vähintään sopimusasiakirjassa mahdollisesti määritetyn vähimmäismäärän.

Kertamaksujen ja toistuvaismaksujen peruste voi olla mitattu todellinen tai oikeutettu käyttö (esimerkiksi oikeutettu konekapasiteetin käyttö, ohjelmien osalta käyttäjien määrä tai huoltopalveluiden osalta mittarien lukemat). Asiakas sitoutuu toimittamaan sopimusasiakirjoissa tai lisäehdoissa määritetyt tiedot toteutuneesta käytöstä Myyjälle.

Asiakas sitoutuu myös ilmoittamaan Myyjälle viipymättä sellaisista ympäristöönsä tekemistään muutoksista, jotka vaikuttavat käyttömaksuihin, ja maksamaan muutoksesta mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. Toistuvaismaksuja muutetaan vastaavasti. Jos Myyjä muuttaa mittausperusteita, sovelletaan maksujen muuttamista koskevia Myyjän ehtoja.

Ellei toisin ole lisäehdoissa tai sopimusasiakirjassa sovittu, Myyjä voi korottaa tai laskea Tuotteisiin ja Palveluihin liittyviä maksuja tai hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kuukauden etukäteen.

 1. Maksuehdot Tilauksiin sovelletaan maksuehtoa neljätoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti.

Myyjä perii maksumuistutuksen lähettämisestä Asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan käsittelykulun. Laskun perintään liittyvät kustannukset veloitetaan Asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

 1. Virheellinen tuote ja palautukset Asiakkaan tulee suorittaa toimituksen vastaanottotarkastus ensi tilassa, kuitenkin kohtuullisessa ajassa, todetakseen vastaako toimitus tilausta ja ovatko tuotteet virheettömässä kunnossa. Huomautus virheellisestä toimituksesta tai Tuotteesta on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Kaikissa muissa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi.

Asiakkaan tulee palauttaa virheelliseksi havaitsemansa Tuote Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta alkuperäisessä ja myyntikuntoisessa pakkauksessaan Myyjän antamien ohjeiden mukaisesti. Myyjä tarkistaa palautetun Tuotteen mahdollisen virheen toteamiseksi joko itse tai antaa tarkistuksen tuotteen valmistajan tehtäväksi. Mikäli Asiakas on ilmoittanut tuotteen olevan viallinen, mutta Toimittaja toteaa tuotteen kuitenkin toimivaksi, on Toimittaja oikeutettu veloittamaan tarkistuksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut asiakkaalta.

Tuotteen palauttamiseen tarvitaan Myyjän antama suostumus ja palautusnumero. Palautusnumero on mainittava kaikissa palautukseen liittyvässä asiayhteyksissä. Palautuksen yhteydessä on ilmoitettava myös palautuksen syy sekä laskun tai lähetysluettelon numero. Myyjä ei hyvitä tuotepalautusta, jos Tuote tai sen pakkaus ei ole myyntikuntoinen, ellei kyseessä ole tuotevirheestä johtuva palautus.

Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti valmistetuilla Tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Myyjä ei lunasta postiennakolla, luottopakettina tai jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia. Myyjä ei vastaa virheistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteelle Asiakkaan virheellisestä varastoinnista tai käsittelystä tai tuotteen käyttämisestä sille sopimattomalla tavalla tai sopimattomissa käyttöolosuhteissa. Asiakkaan tulee itse varmistaa Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Mikäli Tuotteen palautus Myyjälle johtuu Asiakkaan tekemästä virheestä, Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Myyjä ei vastaa Tuotteiden yhteensopivuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen, ellei Toimittaja näin ole erikseen kirjallisesti luvannut. Ohjelmistot ja lisenssit toimitetaan sellaisinaan ilman minkäänlaisia takuita tai palautusoikeutta.

Myyjän korvausvastuu kaikissa virhetapauksissa rajoittuu Tuotteen kauppahintaan. Myyjä voi valintansa mukaan korvata virheellisen Tuotteen uudella virheettömällä Tuotteella tai palauttaa Asiakkaalle kauppahinnan tai osan kauppahintaa. Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

 1. Takuu Myyjän takuu perustuu Tuotteen valmistajan tuotteelleen antamaan takuuseen ja se kattaa kaikki tuotteiden valmistukseen tai raaka-aineisiin liittyvät virheet valmistajan ehtojen mukaisesti. Luonnollinen ja mekaaninen kuluminen sekä epätavallisesta käytöstä aiheutuva rikkoutuminen eivät kuulu tuotetakuun piiriin. Aiheettomista takuupalautuksista Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kohtuulliset kustannukset Myyjä ei vastaa laitteiden varaosien tai huoltojen saatavuudesta, eikä ohjelmistojen tuesta, ellei näin ole erikseen yhdessä sovittu kirjallisesti.

 2. Omistusoikeus ja vaaranvastuu Tuotteet Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu. Asiakkaana olevalla jälleenmyyjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa tuotteet edelleen.

Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kaupantekohetkellä tai tuotteen luovutuksen yhteydessä, mikäli Myyjä vastaa tuotteen toimituksesta Asiakkaalle.

 1. Sopimusehtojen muuttaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä Yleisiä Myynti ja toimitusehtoja. Asiakas hyväksyy muutetut ehdot mikäli jatkaa tilausten tekemistä tai jatkaa minkä tahansa asiakastilin käyttämistä muutoksen jälkeen. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantulopäivästä lähtien uusiin tilauksiin, toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin ja kausittain uusiutuviin sopimuksiin.

Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimuksen muutoksia, on tällä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaanastumishetkellä. Irtisanominen on tällöin tehtävä 30 päivän kulussa siitä, kun Asiakkaalle on annettu tieto sopimusehtojen muutoksesta. Muutokset maksuihin tehdään kuten edellä Hinnat/Maksut-kappaleessa on kuvattu.

Muut muutokset sopimuksiin on tehtävä molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella.

 1. Vastuunrajoitus Tapauksissa, joissa Myyjä on tehnyt virheen suorittaessaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai muuten aiheuttanut vahinkoa, Asiakas saattaa olla oikeutettu saamaan Myyjältä vahingonkorvausta. Huolimatta perusteesta, jonka mukaan Asiakas on oikeutettu saamaan vahingonkorvauksia Myyjältä, ellei pakottavasta laista erityisesti muuta johdu, Myyjän vastuu vaatimuksista, jotka syntyvät Tuotteesta tai Palvelusta tai liittyvät Tuotteeseen tai Palveluun tai muuten syntyvät sopimuksen perusteella, rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka Asiakas on todellisuudessa kärsinyt Myyjän virheen tai laiminlyönnin välittömänä ja suorana seurauksena. Vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin enintään virheellisen Tuotteen tai Palvelun hinta tai, mikäli kyse on toistuvaismaksuina veloitetusta Palvelusta, virhettä tai laiminlyöntiä edeltäneen kolmen (3) kuukauden palvelumaksuja vastaava määrä. Myyjää ei sanktioida muiden kuin vahingonkorvausten osalta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Tietokeskus Finland Oy, sen alihankkijat tai ohjelman kehittäjät eivät vastaa missään oloissa seuraavista, vaikka niiden mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta epäsuorista tai välillisistä vahingoista ja menetyksistä eikä menetetystä liikevoitosta, liiketoimesta, liikevaihdosta, goodwill-arvosta tai saamatta jääneestä odotetusta säästöstä. 12. Yleiset periaatteet Kirjalliset tiedonannot, mukaan luettuna tiedonannot vastaanottavan osapuolen nimetylle edustajalle, tulee lähettää osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, osapuolet voivat lähettää toisilleen sekä vastaanottaa toisiltaan sähköisiä viestejä näiden Tietokeskus Finland Oy:n yleisten ehtojen mukaisen liikesuhteen yhteydessä ja tällaisia viestejä pidetään kirjallisesti allekirjoitettuina asiakirjoina. Sähköisen viestin sisältämän tunnistuskoodin (“käyttäjätunnus” tai “user ID”) katsotaan olevan riittävä vahvistus lähettäjän henkilöllisyydestä ja asiakirjan aitoudesta.

Osapuolet pyrkivät hyvässä yhteistyössä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja vaatimukset. Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimusrikkomuksen korjaamiseen. Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rikkoneelle osapuolelle ilmoitetaan laiminlyönnistä kirjallisesti ja annetaan tälle kohtuullinen, vähintään 30 päivän aika laiminlyönnin korjaamiseen.

 1. Sopimusehdot ja niiden soveltamisjärjestys Kaikkiin Myyjän toimittamiin Palveluihin ja Tuotteisiin sovelletaan mahdollisten erityisehtojen lisäksi Tietokeskus Finland Oy:n yleisiä myynti ja toimitusehtoja ja IT2018- sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

Myyjän ja Asiakkaan välinen Palveluja tai Tuotteita koskeva sopimus liitteineen Tietokeskus Finland Oy:n kulloinkin voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot Tietokeskus RESURSSI –palvelun sopimusehdot kuhunkin toimitukseen soveltuvin osin IT2018 yleiset sopimusehdot (YSE), erityisehdot laitetoimituksista (ELT), erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista (EAP), erityisehdot ohjelmistojen ylläpitopalveluista (EOY), erityisehdot laitteiden huoltopalveluista (ELH) ja erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista (EVT). Tässä sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti IT2018 YSE:n mukaisesti Helsingin Keskuskauppakamarin toimesta.

Tietokeskus Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa www.tietokeskus.fi

 1. Poikkeukset Näitä myynti- ja toimitusehtoja ei sovelleta julkisiin tarjouspyyntöihin siltä osin, kun ne poikkeavat kussakin julkisessa tarjouspyynnössä esitetyistä ehdoista.

Tietokeskus Finland Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 14.10.2019

Merchant info

Vinyl 7 Oy

info@vinyl7.eu
Business ID: 2944163-5
VAT ID: FI29441635