English

ZORRO 3,335 Sisäinen laskenta Teollisuusverio

Muut palvelut

€5,697.80

Incl. VAT 24.00%
Product description

ZORRO 3,335 Sisäinen laskenta Teollisuusverio. Lisätietoja www.tiiatuulia.com/zorro ZORRO -katetarveperusteinen taloushallinnon hinnoittelu- ja laskentasovellus MS Excel taulukkolaskentaohjelmassa tarjoaa erinomaisen suunnittelupohjan kannattavan ja tasapainoisen liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Sovelluksen käyttö opettaa liiketoiminnan perusteet; se luo pohjan tuote- ja asiakohtaiselle myyntibudjetille sekä muulle täyskatteiselle kulurakenteen budjetoinnille ja niiden avulla katetarveperusteiselle hinnoittelulle. ZORRO -sovellus kertoo siihen syötettyjen budjettitietojen tai toteutuneiden arvojen perusteella yrityksen liiketoimintatuloksen vuositasolla tai halutulla tarkastelujaksoilla. Sovellus mahdollistaa myös erilaiset entä/jos – kyselyt, joilla voidaan varmistaa vaihtoehtoiset toimintamallit ja kilpailukyvyn säilyminen ja/tai parantaminen.

ZORRO -sovellus on erinomainen budjetoinnin apuväline, joka samalla sallii jatkuvan, muuttuvien olosuhteiden päivityksen, niin, että yritysjohto on koko ajan selvillä ympäristön aiheuttamien muutosten ja/tai omien päätöstensä vaikutuksista yrityksensä tulokseen, oli sitten kyse kysynnästä, kannattavuudesta, käyttöpääoman riittävyydestä, raaka-aineiden hinnoista, korkotasosta, alennuspolitiikasta, provisioista, palkkaratkaisusta, katetarpeen jakoperusteista, tuotekehityksestä, alihankinnan käytöstä, yms.

ZORRO -sovellus laskee ja vertaa kumulatiivisesti, saavutetaanko kannattavuustavoitteet, kun käytössä ovat toteutuneet ja päivitetyt hinnat ja myyntimäärät sekä muut päivitetyt kustannuserät. Se kertoo, mikä on käyttöpääomatilanne ja työn tuottavuus kulloisessakin tarkasteluvaiheessa. Se kertoo uusien investointien vaikutuksen koko yrityksen ja eri tuoteryhmien katetarpeeseen ja kannattavuuteen, mutta nimenomaan yksittäisten tuotteiden hintoihin. Se kerää tiedon myös siitä, kuinka paljon yksittäisiä raaka- aineita ja tarvikkeita liiketoiminta tarvitsee ja käyttää myyntiä vastaavaan tuotantoonsa. Sovellus kertoo myös muista talouden ja

toiminnan tunnusluvuista sekä suunnitellun ja/tai harjoitetun liiketoiminnan veroseuraamukset. Sovellus kokoaa tuloslaskelman ja laskee yhdessä tasetietojen kanssa toiminnasta ja taloudesta kertovat tunnusluvut.

Kun yrityksen tuotot ja kulut on syötetty kassavirtaperusteisesti eli jaettu yrityksen kannalta sopiviin tarkastelujaksoihin (vko, kk) ZORRO -sovellukseen, yritys voi seurata omaa käyttöpääomatilannettaan ja kassavirtaansa koko ajan reaaliaikaisesti, kun se suunnittelee ja/tai päivittää ja seuraa omaa liiketoimintaansa ja sen kehittymistä.

Kun yritys investoi, siitä aiheutuu muutoksia yrityksen kulurakenteessa. ZORRO -sovellus laskee investointien aiheuttamien muutosten vaikutukset tuotteiden tai palveluiden hintoihin ja kannattavuuteen. ZORRO -sovelluksesta nähdään myös, kuinka paljon pitää myydä enemmän, jos hinnat pidetään entisellä tasolla. Investointien kannattavuusarvioinnit pystytään näin muuttamaan varsin konkreettiselle tasolle myös sellaisissa yrityksissä, joissa tuotteiden lukumäärä on suurempi kuin yksi. Investoinneista aiheutuvat kulut pystytään tarvittaessa kohdistamaan sille tuotteelle tai sille tuoteryhmälle, jota investointi nimenomaan koskee. Silloin investointi ei rasita muuta tuotteistoa.

ZORRO -sovellus laskee ja kertoo työn tuottavuuden niissä sovelluksissa, joissa tuotteiden valmistusajoille annetaan painoa, eli se mittaa käytössä olevan toiminnan käyttöasteen ja laskee tuntikatteen. Se näyttää, milloin myyntimäärät edellyttäisivät työvoiman lisäystä tai vähennystä.

ZORRO -sovellus laskee ja kertoo tuotantolinja- tai konekohtaisen kuormituksen ja auttaa siten suunnittelemaan ja optimoimaan omaa myyntiä tuotannon olosuhteet huomioiden tai vastaavasti kertomaan linja- tai konekohtaisen kapasiteetin lisäystarpeen.

ZORRO -sovelluksella on turvallista suunnitella ja optimoida tuotevalikoimaa kulloiseenkin kilpailutilanteeseen ja yrityksen sen hetkiseen tilaan soveltuvaksi. Uusien tuotteiden mukaanoton ja tuotekarsinnan vaikutukset ovat heti nähtävissä, sekä kannatta- vuudessa, että työn tuottavuudessa. Tuotekehitystä varten toteutetut reseptimuutosten taloudelliset seuraamukset ovat näin ollen heti nähtävissä.

ZORRO -sovellukseen on sisällytetty myös katetarve- ja tuottoajatteluun ja –laskentaan perustuva provisiopohjainen palkkausjärjestelmä. Sen avulla nähdään jo suunnittelu- eli budjetointivaiheessa, kuinka paljon provisioita joudutaan maksamaan. ZORRO -sovellus laskee ja kertoo myös, kuinka paljon todellisuudessa provisioita joudutaan maksamaan kullakin jaksolla ja yhteensä vuositasolla. Toimintamalli on hyödyllinen myös provisiopalkkauksen kohteena olevalle, sillä hän voi itse suunnitella palkkauksensa perusteena olevaa myyntiään ilman, että työnantajan edut siitä kärsivät; malli pitää huolen siitä, ettei yrityksen katetarve eikä niin haluttaessa myöskään tuoteryhmien katetarve pääse alittumaan eikä tuote- ja tuotantorakenne vinoutumaan.

ZORRO -sovellukseen on rakennettu muuntokerroin, joka sallii eri valuuttojen käytön; kustannusrakenne ja hinnat voidaan syöttää halutussa valuutassa tai muina valuuttoina ja tulokset näkyvät valittuna valuuttana.

ZORRO -laskentasovelluksen simulointimahdollisuudet ovat lähes rajattomat. ZORRO -sovellus käsittää tällä hetkellä kymmenen tiedostoa.

Kaikki tiedostot ovat linkitettyjä toisiinsa niin, että ne muodostavat yhden kokonaisuuden, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen.

1) Myyntikatetarvelaskelmatiedosto. Johon syötetään yrityksen tavoitetulos, kaikki yrityksen rahoitusasemaan liittyvät kuluerät (lainojen lyhennykset ja/tai poistot, korot, yms.) ja kiinteät kustannukset eriteltyinä ja jaoteltuina yrityksen omien tarpeiden mukaan jaksotettuna kassavirtaperusteisesti (yleensä kuukausitasolla). Kassavirtaa varten myyntikatetarvelaskelmaosaan linkittyvät myös todelliset muuttuvat kustannukset ZORRO -sovelluksen muista tiedostoista.

2) Raaka-aineet-tiedosto. Tähän syötetään raaka-aineet ja tarvikkeet sekä niiden yksikköhinnat. Tiedosto laskee aluksi budjetoidun myynnin ja budjetoitujen ostohintojen perusteella aine- ja tarvikekäytön, mikä myöhemmin tarkentuu toteutuneen myynnin ja toteutuneiden ostohintojen mukaisesti.

3) Resepti- tai vastaavasti alihankinta-tiedosto. Jossa on huomioitu myös mahdollinen alihankinnan käyttö. Näissä tiedostoissa rakentuu tuotteiden omakustannusarvon perusta.

4) Myyntitiedosto budjetti- ja päivätasoineen. Sekä budjetoitava, että toteutunut myynti syötetään tiedostoon tuotekohtaisesti kullekin tarkastelujaksolle erikseen, jotta kassavirtalaskenta ja liiketoiminnan laajuuden ja kannattavuuden seuranta olisi mahdollista.

5) Laskentatiedosto. Siinä tapahtuu varsinainen kannattavuuden laskenta. Laskennan tuloksena syntyvät myyntibudjetin, myyntikate- tarpeen (= voitonjakoerät, rahoitukseen liittyvät kuluerät ja kiinteät kulut) ja omakustannusarvon (=muuttuvat kulut) mukaisen tuotteiden katetarveperusteiset hinnat ja niiden mukainen liikevaihto ja kannattavuus (=se liikevaihto ja myyntikatetuotto, joka pitäisi saavuttaa budjetoidulla myynnillä ja kustannusrakenteella) sekä yrityksen se liikevaihto ja kannattavuus (=myyntikatetuotto), joka muodostuu yrityksen käyttämillä sen hetkisillä hinnoilla, budjetoidulla kustannusrakenteella ja budjetoiduilla myyntimäärillä. ?Lisäksi laskentatiedosto peilaa markkinahinnan ja katetarvehinnan riittävyyttä sekä huomioi sopimus seikat, mitä yrityksen kaupallisissa sopimusneuvotteluissa on sovittu. Laskentatiedostossa on nähtävissä ne tuotteet, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeitä, täyskatteinen kannattavuus kunnossa ja myös ne tuotteet missä täyskatteinen kannattavuus jää vajaaksi.

Laskentatiedosto vertailee koko ajan tuotekohtaisesti, tuoteryhmäkohtaisesti, asiakas- ja asiakasketjukohtaisesti ja koko yrityksen osalta katetarveperusteista toiminnan tasoa ja kannattavuutta siihen toiminnan tasoon ja kannattavuuteen, mikä syntyy yrityksen käyttämillä hinnoilla, jos ne poikkeavat katetarveperusteisista hinnoista.

Laskentatiedostossa voidaan pohtia vaihtoehtoisia entä/jos – tilanteita; jos hinta olisi tämä, niin mikä olisi tarvittava uusi myyntimäärä, tai jos myydäänkin näin paljon tai näin vähän, minkälaisen pitäisi myyntihinnan silloin olla.

6) Seurantatiedosto. Laskee yrityksen taloudellisen aseman (=liikevaihto ja myyntikatetuotto) haluttuna ajankohtana tilikauden aikana, kumuloituneen toteutuneen myynnin ja toteutuneiden hintojen pohjalta ja vertailee sitä vastaavaan budjetoituun taloudelliseen asemaan. Laskennassa tarvittavat tiedot linkittyvät tähän tiedostoon muista tiedostoista.

7) Hinnoittelutiedosto. Johon syötetään ne myyntihinnat, joita kaupanteossa aiotaan käyttää ja joilla halutaan tarkastella muodostuvaa toiminnan tasoa ja kannattavuutta. Siihen syötetään myös kumulatiivisista liikevaihdon ja kannattavuuden seurantaa varten ne uudet hinnat, joita on käytetty syystä tai toisesta tilikauden aikana.

8) Logistiikkatiedosto. Johon syötetään logistiikkaan ja jakelutoimintaan liittyvät reittitiedot. Logistiikkatiedostossa muodostuu oma- reittinen jakeluverkko, tai sitten tiedostosta löytyy logistisiin jakeluratkaisuihin liittyen tarvittavat avaintiedot neuvotteluiden pohjaksi.

9) Päivämyyntitiedosto. Tiedosto millä seurataan ja budjetoidaan päivämyynti. Näin varmistetaan yrityksen budjetin toteutuminen, sekä suunnitelmien realisoituminen, käytännön riittäväksi volyymiksi. Jokainen itseään kunnioittava yritysjohtaja vaalii päivämyynnin riittävyyttä, sekä ponnistelee koko organisaation voimin tarvittavan päivämyynnin eteen.

ZORRO In Cash 3.335 sovellus antaa tärkeimmän vastauksen hintoihin siten, että se huomioi yrityksen kulurakenteen, tuotannon, tehot, täyskatteisen katetarpeen, reseptiikan, logistiikan, sekä asiakkaalle annetut sopimusperät. (Olipa ne sitten millä ”kuviolla” tahansa rakennettu.) Lisäksi sopimusperät huomioidaan tuotteiden hinta-tarpeessa, sekä kassavirtalaskennassa. Kassavirtalaskenta on käytännössä päiväkohtaisen myynnin kirjaamisen jälkeen välittömästi nähtävissä. Näet helposti kassavirran kumulatiivisen tilanteen ja kehityksen.

Mikäli yhtiösi on tilanteessa, missä kassa käy kireänä, näet helposti sisäisen laskennan osiosta, mitkä tuotteet tuottavat ja mitkä ei, huomioiden nykyiset sopimusperät. Voit sovelluksesta kätevästi tulostaa uuden hinnaston missä asiakaskohtaiset sopimusperät on oikein otettu huomioon. Voit tehdä ”välittömän” korjauksen tai sitten ”hivuttaa” jatkoneuvotteluissa hinnat tarvittavalle tasolle.

Käyttäessäsi ZORRO In Cash 3,335 sovellusta, voit lopettaa varausten kirjaamisen ja purkamisen sopimusperiin liittyen. Sovellus laskee asiakaskohtaisesti asiakkaan kanssa sovitut sopimusperät osaksi asiakkaan hintoja. Lisäksi täyskatteinen hinnoittelu huomioi tuotevalikoimaa suunniteltaessa, mitä tuotteita markkinoille on saatava ja myytävä. Ja sitten myös ne tuotteet, mitä ”asiakas” haluaa halvan hinnan vuoksi sinulta juuri ostaa. Ja mihin olet yrittäjänä ja myyjänä suostuvainen.

Voit kätevästi hinnoitella myös konsulentti-esittelyt, radio-mainokset, tv-mainokset ja muut mainosbudjetit yritys- ja asiakastasolla. Lisäksi voit käyttää erilaisia takuukirjauksia ja tarkastella näiden osuutta kokonaisuutena ja asiakastasolla. Ja mikä tärkeintä, voit myös tarkastella hintojen riittävyyden tähän kaikkeen. Onko varaa? Vai eikö ole varaa?

ZORRO In Cash 3.335 sovelluksen, käyttöönotto on yleensä 2 + 3 päivää kestävä vaihe. Ensimmäisenä päivänä läpikäydään sovellus, sekä tarkastellaan asiakkaan nykytilannetta. Toisena päivänä syötetään sovellukseen nykyiset asiakkaan laskennan kannalta tarvittavat avaintiedot. Tulos- ja tase, reseptiikka, logistiikkatiedot yms. Kolmantena päivän aikana ohjelmaan syötetään kellotuksen tuottama data.
Tämä tarkoittaa käytännössä tuotannossa mukanaoloa ja läpimenodatan keräämistä tuotannosta.

Sovelluksen käyttöönotossa on hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka tulee päivittämään ja olemaan mukana myös myöhemmin. ZORRO In Cash 3,335 sovellus on avainhenkilösovellus.

Yleensä ZORRO In Cash 3,335 sovelluksen käyttöönotto kestää viikon. Mikäli tuotteistoa tai kellotusta on arvioitua enemmän käytetään lisäpäiviä tarpeen mukaan. Avainhenkilö voi omalta osaltaan sitten täyttää reseptiikan tietoja, kunhan on saanut ”asiasta kopin”.

ZORRO In Cash 3,335 sovellus on huolella säilytettävä ja käytettävä laskentakokonaisuus. Yhtiön avaintiedot kerääntyvät sovellukseen ja täten on tärkeää huolehtia, että sovellus ei joudu vääriin käsiin.

Hierontakopara.com