Terms and conditions for Toimisto- ja tuottavuusyhdistyksen verkkokauppa

Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi Toimisto- ja tuottavuusyhdistys r.y.

 2. Kotipaikka Helsingin kaupunki

 3. Kieli Yhdistyksen kieli: suomi

 4. Tarkoitus Yhdistyksen tarkoitus on edistää toimistotyön järkeistämistä ja tuottavuutta tekniikan, tutkimuksen ja koulutuksen avulla.

 5. Toiminta Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 6. pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin elimiin ja yksityishenkilöihin, joiden toimiala vastaa yhdistyksen toimialaa tai liittyy siihen;
 7. järjestää esitelmiä, keskustelutilaisuuksia ja kursseja sekä muuten tukea alan opetustoimintaa;
 8. harjoittaa ja tukea alan julkaisutoimintaa;
 9. harjoittaa konsultointia;
 10. anoa varoja valtiolta, kunnilta, liikelaitoksilta ym.

JÄSENET 6. Yhdistyksen jäsenet ovat 1. henkilöjäseniä; 2. yhteisöjäseniä; yhteisöjäsenyys oikeuttaa jäsenen nimeämään yhden palveluksessaan olevan henkilön edustamaan sitä yhdistyksessä. Kaikilla yhteisöjäsenen palveluksessa olevilla henkilöillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintoihin. 3. kunniajäseniä.

 1. Hallitus voi hyväksyä
 2. henkilöjäseneksi henkilön, joka osoittaa kiinnostusta toimistotyön kehittämiseen;
 3. yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön;

 4. Kunniajäsen Kunniajäseneksi voi kevät- tai syyskokous hallituksen esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä kutsua henkilön, joka toiminnallaan on kiitettävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

 5. Eroaminen Yhdistys katsoo jäsenen eronneen, mikäli tämä jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

JÄSENMAKSUT 10. Syyskokouksen vahvistamat jäsenmaksut kannetaan vuosimaksuna ennen helmikuun viimeistä päivää. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

HALLINTO 11. Hallitus ja sen kokoukset Hallitus on yhdistyksen hallinto- ja toimeenpanoelin. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja jäsenistöstä sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokoon. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut yksinkertaisen äänten enemmistön tai jos äänet ovat menneet tasan, niin ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on kolme (3) jäsentä. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa
 2. puheenjohtaja yksin;
 3. varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 13. Kokouskutsu Hallitus lähettää kokouskutsun postitse vähintään kaksi viikkoa ennen kevät- tai syyskokousta ja vähintään viikkoa ennen muita kokouksia.

 1. Äänioikeus Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on henkilö-, yhteisö- ja kunniajäsenillä. Kokouksessa ei voida äänestää toisen puolesta valtakirjalla.

 2. Päätösvalta Yhdistyksen kokouksella on ylin päätösvalta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi kohdassa 21 mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

 3. Pöytäkirja Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi tehtävään valittua, kokouksessa läsnäollutta jäsentä.

 4. Varsinaiset kokoukset Varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

 5. Kevätkokous

 6. todetaan kokouksen laillisuus;
 7. todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan yhteisöjäsenten valtakirjat;
 8. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt;
 9. vahvistetaan työjärjestys;
 10. esitetään ja hyväksytään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; ko. asiakirjat on jaettava kokouskutsun liitteenä
 11. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 12. käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat.

 13. Syyskokous

 14. todetaan kokouksen laillisuus;
 15. todetaan läsnäolijat ja tarkastetaan yhteisöjäsenten valtakirjat;
 16. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt;
 17. vahvistetaan työjärjestys;
 18. käsitellään hallituksen seuraavaa toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus; ko. asiakirjat on jaettava kokouskutsun liitteenä
 19. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus;
 20. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet;
 21. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille yksi (1) varamies;
 22. käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat. Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa päätettäväksi kevät- tai syyskokouksessa, on perusteluineen kirjallisesti esitettävä hallitukselle. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu asia on esitettävä hallitukselle viimeistään 31. päivänä tammikuuta ja vastaavasti syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu asia viimeistään 30. päivänä syyskuuta.

 23. Tilit ja niiden tarkastus Tilit päätetään vuosittain 31. päivänä joulukuuta. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastus suoritetaan helmikuun aikana.

 24. Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa annetuista äänistä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös. Toisen kahdesta kokouksesta on oltava jompikumpi varsinaisista kokouksista. Lisäksi kokousten välin on oltava vähintään kaksi (2) kuukautta. Kokouskutsussa on mainittava, jos sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen tulee käsiteltäväksi. Yhdistyksen purkauduttua sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

 25. Yhdistyslaki Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Merchant info

Toimisto- ja tuottavuusyhdistyksen verkkokauppa