Privacy Policy for Raisan kampanjakauppa eduskuntavaaleissa 2019

Tietosuojaseloste vaalituki Raisa Ranta Tietosuojaseloste – Raisa Rannan tukiryhmä vaalitukirekisterin tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä

Vaaliehdokkaan tukiryhmä. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Laura Lilja, Rasinojantie 3, 29600 Noormarkku. laura.t.lilja@gmail.com, 044-2919119.

  1. Rekisterin nimi Raisa Rannan tukiryhmän vaalitukirekisteri.
  2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on noudattaa lain ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) määräämää velvoitetta ylläpitää luetteloa vaalirahoitustukijoista. Lain mukaan tukea ei saa vastaanottaa, jollei sen antajaa voida selvittää. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisin perustein. Henkilötietojen käsittely perustuu erityisesti:

• Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen

• Rekisteröidyn nimenomaisesti antamaan suostumukseen, milloin tällainen on annettu

• Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jotka liittyvät erityisesti vaalituen antamiseen ja sen vastaanottamiseen 5. Rekisteröidyt henkilöt ja tallennetut henkilötiedot

Rekisteröityjä ovat vaalirahoitustukea antaneet henkilöt. Vaalitukirekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka vaalitukea antanut on itse antanut lahjoituksen yhteydessä. Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

• etu- ja sukunimi (kun lahjoittajana on yksityishenkilö)

• yrityksen nimi (kun lahjoittajana on yritys)

• postiosoite

• sähköpostiosoite

• puhelinnumero (vapaaehtoisena tietona) 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään lahjoituksen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. 7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa viranomaisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Tietojen suojaus

Raisa Rannan tukiryhmän vaalitukirekisteri sijaitsee verkkokauppa Holvin palvelimilla ja on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vaalikeräys- ja vaalirahoitusilmoitusten valmisteluun, toimittamiseen ja käsittelyyn viranomaisissa liittyvän ajan tai niin kauan kuin on muuten tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. 10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 11. Rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty,

• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai

• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden,

• käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 12. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki Puhelinvaihde: 029 566 6700 Faksi: 029 566 6735 Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 13. Muutokset tietosuojaselosteessa ja yhteydenotot

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla muutettu tietosuojaseloste sähköisellä lahjoitusalustallamme. Muutokset astuvat voimaan, kun edellä mainittu julkaisu on tehty. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tietojen käsittelypyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Ehdokas Raisa Ranta raisa.ranta@gmail.com www.raisaranta.fi

Merchant info

Raisan kampanjakauppa eduskuntavaaleissa 2019