Privacy Policy for Pumpuli Salonki

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Pumpuli Salongin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018. 1. Rekisterinpitäjä Pumpuli Salonki y-tunnus 2187892-0 Hallituskatu 12 LH7, 13100 Hämeenlinna +35845 7730 5060 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Carita Wilén +35850 5215 953 pumpulisalonki@gmail.com 3. Rekisterin nimi Nettiajanvarauspalvelu Timmaan tallentuu asiakasrekisteri, josta Timma vastaa itse. Kampaamoasiakkaista on paperiset asiakaskortit. 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on -henkilön suostumus -rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 5. Rekisterin tietosisältö Timman rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja tuoteostoista, sekä paperisiin asiakaskortteihin henkilön nimi ja hiuksiin käytettävät tekniikkatuotteet. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Timmassa tehdyn nettiajanvarauksen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Timma huolehtii omalta osaltaan tietojen asianmukaisesta käsittelystä sekä suojaamisesta. Pumpuli Salongissa tietokoneen avaaminen vaatii salasanan, samoin Timmaan kirjautuminen. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Merchant info
Pumpuli Salonki
pumpulisalonki@gmail.com
Business ID: 2187892-0
VAT ID: FI21878920