Privacy Policy for M / S K / S

Asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä MISKIS Creative Studio  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa MISKIS Creative Studio, Viides linja 4 D, 00530 Helsinki, Finland leena@miskis.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA  Leena Mikkola   2. Rekisteröidyt Asiakkaat, toimittajat sekä yhteistyökumppanit.

  1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, asiakkaan suostumuksen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yrityksestä ja sen palveluista tiedottamiseen.

  2. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero

  3. Rekisteröidyn oikeudet  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen leena@miskis.fi   Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.  Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.   Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  4. Säännönmukaiset tietolähteet  Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä verkkolomakkeen kautta

  5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin muille osapuolille MISKIS Creative Studiosta.

  6. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

  7. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

  8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle MISKIS Creative Studio ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi MISKIS Creative Studio ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info

M / S K / S

leena@miskis.fi
Business ID: 2791564-9
VAT ID: FI27915649