Privacy Policy for Lakitoimisto Mirva Salosen verkkokauppa

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ Lakitoimisto Mirva Salonen, Mirva Lia Salonen Oy y-tunnus: 2934885-2 Osoite: Puuvillatehtaankatu 10 (LH 31), 33210 Tampere Puhelin: 040 551 5631 Sähköposti: mirva@mirvasalonen.fi Kotisivut: www.mirvasalonen.fi Tietosuojavastaava, pääkäyttäjä: Mirva Salonen

REKISTERIN NIMI Mirva Lia Salonen Oy:n/Lakitoimisto Mirva Salosen toimeksiantorekisteri sekä sen osarekisterit -rekisteri asiakasvaroista -yhteystietorekisteri -asiakasvarausrekisteri -verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS -toimeksiantojen hoitaminen -toimeksiantojen laskutus -esteellisyyksien selvittäminen uusia toimeksiantoja vastaanottaessa -ajanvarausten hoitaminen -yhteydenpito nykyisiin, entisiin sekä mahdollisesti tuleviin asiakkaisiin

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ -Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite -Toimeksiannon hoitoon liittyvät asiakirjat (arkistoidut asiakirjat) -Laskutus- ja suoritustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilöiden perustiedot saadaan asiakkaan itsensä toimittamista tai toimeksiannon yhteydessä (esimerkiksi vastapuolelta tai tuomioistuimesta) saaduista tiedoista ja asiakirjoista.

REKISTERÖIDYT RYHMÄT JA NÄIHIN LIITTYVÄT TIEDOT Tarjottuihin ja vastaanotettuihin toimeksiantoihin liittyvät päämiehet, vastapuolet, todistajat sekä muut asian käsittelyyn osallistuvat henkilöt tai yhteisöt

Rekisteröityihin tahoihin liitetyt tiedot -nimet sekä päämiesten osalta henkilö- tai yhteisötunnus -yhteystiedot -liittyvät toimeksiannot ja rooli niissä -käydyt keskustelut (puhelut, kirjeenvaihto, neuvottelut jne) -toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu aineisto

ASIAKASREKISTERITIETOJEN LUOVUTTAMINEN Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki tai viranomaismääräys tai toimeksiannon hoito sitä edellytä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN:N ULKOPUOLELLE Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta rekisteriä säilytetään pilvipalvelussa, jonka palvelin voi sijaita EU:n ulkopuolella. Myös tiedottamisessa voidaan käyttää uutiskirjepalvelua (esim. Mailchimp), jonka palvelin voi sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

REKISTERITIETOJEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET Rekisteriin kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. Asiakastietoja saa käyttää ainoastaan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat henkilöt.

Toimeksiantorekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat vain yrityksen henkilökunnalla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin. Myös ATK-laitteet ovat fyysisesti suojattu salasanoin ja sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Tietoliikenneyhteys tietojärjestelmään on salattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Toimeksiantorekisteriin liittyvät kirjalliset asiakirjakappaleet säilytetään lukituissa tiloissa tai henkilökunnan jatkuvan valvonnan alaisena niitä käsiteltäessä.

TARKASTUSOIKEUS Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastusoikeus perustuu henkilötietolain 6 luvun 26 §:ään. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Pyyntö esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Oikeus vaatia tiedon korjaamista perustuu henkilötietolain 6 luvun 29 §:ään. Korjaamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Merchant info

Lakitoimisto Mirva Salosen verkkokauppa

mirva@mirvasalonen.fi
Business ID: 2934885-2
VAT ID: fi29348852