Privacy Policy for Latvarellin Taidepuoti

Tietosuojakäytäntö Tietosuojalaki 1050/2018 Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: T:mi Pauliina Hautala (Y-tunnus 3091918-1) (hallinnoi Latvarellia) Pauliina Hautala, 0443187543, pauliina@latvarelli.fi, www.latvarelli.fi

Rekisterin nimi

T:mi Pauliina Hautalan Latvarelli -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on T:mi Paulöiina Hautala:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen. Asiakasrekisterien tarkoituksena on viestiä yrityksen palveluista ja varmentaa palveluiden sekä tuotteiden laatua.

Henkilötietoja voidaan käyttää yllämainituissa tarkoituksissa T:mi Pauliina Hautalan asiakassuhteiden sekä tuotteiden ja palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi sekä kehittämiseksi. Niitä voidaan käyttää myös asiakkuuksien tunnistamiseen, tilastointiin, asiakasviestintään sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö

T:mi Pauliina Hautalan verkkokaupan asiakasrekisteri ja laskutustietojärjestelmä sisältävät asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Rekisterin tiedot ovat salaisia, eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään saatavia tietoja. Asiakasrekisterissä hyödynnetään myös asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta sekä lähihenkilöiltä saatavaa tietoa. Tilaustöiden yhteydessä toimitettavista mallikuvista on asiakkaalla itsellään vastuu kuvien tekijänoikeuksien ja käyttölupien suhteen. Tilaustöiden pohjana käytettäviä mallikuvia ei säästetä mihinkään tarkoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Siirretään vain asiakkaan tai hänen edustajansa kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa verkkokaupan toiminnan osalta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Asiakkaita koskevat aineistot säilytetään T:mi Pauliina Hautalan vastuuhenkilön omalla tietokoneella, muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja tietokoneaineisto ovat suojattu salasanalla. Muistitikku tai irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa. Laskutus- ja korttimaksujen tiedot sekä verkkokauppaa ja sen asiakkaita koskevat tiedot käsitellään myös vastuuhenkilön tietokoneella, joka on suojattu salasanalla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Latvarellin taidepuodin asiakas.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Tmi Pauliina Hautalalle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsitellyt henkilötiedot;

  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

  • vaatia henkilötietojensa poistamista;

  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on T:mi Pauliina Hautalan oikeutettu etu;

  • saada henkilötietonsa paperisessa muodossa

  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. T:mi Pauliina Hautala voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. T:mi Pauliina Hautala voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Verkkoanalytiikka ja kohdennettu markkinointi Google Analytics kerää anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ja sivustolla on käytössä Facebook pikseli.

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa: Facebook ja Instagram.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse T.mi Pauliina Hautalan vastuuhenkilölle Pauliina Hautalalle pauliina(at)latvarelli.fi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.04.2021

Merchant info
Latvarellin Taidepuoti
pauliina@latvarelli.fi
Business ID: 3091918-1
VAT ID: FI30919181