Privacy Policy for Kuulemisen Erikoisliike Turku

Kuulontutkija Päivi Matti Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä: Kuulontutkija Päivi Matti Oy (1897400-6) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Päivi Matti Osoite: Puistokatu 10, 20100 Turku Puhelin: 044 582 5360 sähköposti: paivi.matti@gmail.com

2.Rekisterin nimi

Kuulontutkija Päivi Matti Oy:n asiakasrekisteri

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, viestintään sekä laskutukseen. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa kuulontutkija Päivi Matti Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

4.Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, edunvalvojan/huoltajan nimi ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Rekisteröityä mahdollisesti koskeva vakuutus, työterveyspalvelu ja -sopimus tai vastaavia seikkoja koskevia tietoja. Rekisteröidyn ostotiedot. Rekisteristä löytyvät myös rekisteröidyn itsensä kertomat asiakkuuteen liittyvät toiveet, kiinnostuksenkohteet, harrastukset, käyttökokemukset sekä rekisteröidyn myöntämät suostumukset ja kiellot.

5.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Rekisteriin voidaan lisätä myös Päivi Matti Oy:n yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

6.Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kuusi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

7.Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Kuulontutkija Päivi Matti Oy:n (tai sen lukuun toimivien) palveluiden, viestinnän, tuotannon, kehittämisen tai ylläpidon toteuttamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoihin pääsevät vain siihen oikeutetut työntekijät, ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanit henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän verkossa, joka on suojattu palomuurilla sekä Googlen pilvipalvelussa. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Päivi Matti Oy:n nimetyillä työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10.Rekisteröidyn oikeudet

a.oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

b.oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

c.oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

d.oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

e.oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

f.oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

g.oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Merchant info

Kuulemisen Erikoisliike Turku

paivi.matti@gmail.com
Business ID: 1897400-6
VAT ID: 1897400-6