Privacy Policy for Aavatieto

Tietosuojaseloste

Yhdistetty ”Seloste tietojenkäsittelytoimista” ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Aavatieto (Y-tunnus 2905354-4)

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Terttu Huuhka, info (at) aavatieto.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt henkilöt

Aavatiedon rekisterit eri palveluihin osallistujista (loppuasiakkaista) ja rekisterit asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien yhteyshenkilöistä. Aavatiedon palveluihin osallistujat, palveluja verkkokaupan kautta ostaneet henkilöt ja Aavatiedon asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien yhteyshenkilöt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Aavatiedon asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, asiakas- ja yhteistyöverkoston informointi sekä tarvittaessa palveluista tiedottaminen, asiakastiedon analysointi ja tutkimustoiminta. Tutkimustuloksista ei ilmene rekisteröityjen henkilötietoja. Tietoja ei käytetä muihin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluihin osallistujien (loppuasiakkaiden) rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia: henkilön perustiedot (etu- ja sukunimi, syntymäaika, yhteystiedot), sähköpostiosoite, mahdollinen organisaatio ja sen yhteystiedot, henkilön itsensä toimittamat tiedot, Aavatiedon palvelut, joita asiakas käyttää.

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien yhteyshenkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia: asiakasorganisaation nimi, mahdollinen y-tunnus, yhteystiedot, laskutustiedot; yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, asema organisaatiossa, puhelin, sähköposti, osoite); kontaktihistoria, markkinointi- ja kampanjatiedot.

6. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitämisen peruste on ns. oikeutettu etu Aavatiedon liiketoiminnan toteuttamiseksi. Palveluun osallistujien rekisterissä perusteena on palvelun hankkineen organisaation luovuttamat tiedot ja/tai rekisteröidyn suostumus.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään, julkisista tietolähteistä ja lisäksi asiakasorganisaatio voi luovuttaa tarvittavat tiedot osallistujista palvelujen toteuttamiseksi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjänä Aavatieto ei luovuta rekistereissä olevia tietoja ulkopuolisille muuten kuin rekisteröidyn antamalla erillisellä luvalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Aavatiedon käytössä. Tietoja ei luovuteta Aavatiedon ulkopuolelle. Rekisteri sijaitsee Aavatiedon hallitsemissa ja salasanasuojatuissa palveluissa. Aavatieto on huolehtinut lainmukaisista suojaustoimista. Verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla. Palvelimista vastaavat GDPR-säädösten mukaisesti toimiva yhteistyökumppani.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä tai kieltää tiedon käyttö markkinointi- tai tutkimustoimintaan. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tarkastus- ja korjausoikeutta käyttääkseen rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Aavatiedon rekisteristä vastaavaan henkilöön.

12. Tietojen säilyttäminen

Aavatieto säilyttää rekisteröityjen tiedot siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Palveluihin osallistujien (loppuasiakkaiden) rekisterissä tietojen säilyttämisessä otetaan huomioon lakisääteiset säilytysajat tai rekisteröidyn antamat erilliset suostumukset. Mikäli muita tietojen säilyttämiseen liittyviä tekijöitä ei ole olemassa, henkilötiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kahden kalenterivuoden kuluttua palvelun päättymisestä.

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä sidosryhmien yhteyshenkilörekisterissä Aavatieto säilyttää asiakassuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Merchant info

Aavatieto

info@aavatieto.fi
Business ID: 2905354-4
VAT ID: FI29053544