Privacy Policy for Käsityöpaja Kivitasku

Suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ Käsityöpaja Kivitasku, Y-tunnus 1160674-5 Kivitaskuntie 48, 40950 Muurame Puh. 050 523 7740

 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Merja Nousiainen info@kivitasku.com Puh. 050 523 7740

 3. HENKILÖREKISTERIN NIMI Kivitaskun suoramarkkinointirekisteri

 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET Henkilötietoja käytetään Kivitaskun suoramarkkinointiin (kuten mainoskirje) ja verkkokaupassa tapahtuvaan markkinointiin. Kivitasku voi käyttää yhteistyökumppaneita palvelujensa tarjoamisessa ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää yhteistyökumppaneille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 6. etu- ja sukunimi
 7. arvo tai ammatti
 8. osoitetiedot (postiosoite, lähiosoite)
 9. puhelinnumero
 10. sähköpostiosoite
 11. henkilötunnus
 12. yritys, y-tunnus
 13. palautteet ja yhteydenotot sekä mahdolliset henkilön itsensä antamat muut tiedot
 14. suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset

 15. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti Kivitaskun asiakasrekisteristä, rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta ja joistakin julkisista rekistereistä.

 16. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN Kivitasku ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

 17. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Kivitaskun tai sen yhteistyökumppanin työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 18. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja se tulee lähettää postitse Kivitaskun osoitteeseen.

 19. KIELTO-OIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Kivitaskuun.

Merchant info

Käsityöpaja Kivitasku