Privacy Policy for Verkkokauppa Hevoseni vuosi

Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Luotu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä Luova maalainen , Murtoniementie 27, 34870 Visuvesi. Puh. 045 676 7419

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Anna Häyrynen Postiosoite: Murtoniementie 27, 34870 VISUVESI Sähköposti: info@hevosenivuosi.net

Rekisterin nimi Hevoseni vuosi asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Hevoseni vuosi ja palveluihin rekisteröityminen.

Rekisterin tarkoitus Luova maalainen on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Hevoseni vuosi uutiskirjeen tilanneiden, sekä Luova maalainen muiden palveluiden käyttäjien luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Hopusen sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Luova maalaisen asiakasrekisteri sekä Hevoseni vuosi sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri. Rekistereissä esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Luova maalainen henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja Luova maalainen tarvitsee, jotta tilaukset voidaan käsitellä ja laskuttaa. Tilaaja hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli tilaaja ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö Luova maalainen asiakkuustiedot - Etu- ja sukunimi - Osoitetiedot - Puhelinnumero - Sähköpostiosoite - Y-tunnus - Muu asuinmaa - Mahdollinen uutiskirjehistoria - Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset.

Säännönmukaiset tietolähteet - Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot - Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa - Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä - Evästeet tai muut vastaavat tekniikat.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi Luova maalaisen yhteismarkkinointiyrityksille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Luova maalainen on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto: - manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. ATK:lla käsiteltävät tiedot: - sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla. - käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteritietojen tarkastaminen Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen Luova maalaisen asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Hopuseen. Tietosuojan rekisteriselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot Luova maalainen internetsivuilla osoitteessa: www.luovamaalainen.net. Jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Luova maalaisella on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.

Merchant info

Verkkokauppa Hevoseni vuosi

info@hevosenivuosi.net
Business ID: 1836097-9
VAT ID: FI18360979