Privacy Policy for Fysioahonlaita

REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §, päivitetty 2.3.2024

 1. Rekisterinpitäjä: Fysioahonlaita / Tanja Ahonen tanja@fysioahonlaita.fi; info@apuahermostolle.fi Y-tunnus: 1958284-8

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tanja Ahonen

 3. Rekisterin nimi: Fysioahonlaidan (https://holvi.com/shop/fysioahonlaita/; fysioahonlaita.fi; apuahermostolle.fi) verkkokaupan asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakassuhdetietojen, verkkokaupan tuotteiden toimittamisen sekä laskutuksen mahdollistuminen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen ja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Tämä rekisteriseloste koskee verkkokaupan asiakasrekisteriä. Fysioahonlaidan fysioterapia-asiakkaiden potilastietorekisteri on erillisessä potilastietojärjestelmässä, jonka rekisteriseloste on nähtävillä fysioahonlaita.fi -sivustolla.

 5. Rekisterin tietosisältö: Verkkokaupan asiakasrekisterissä on asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakas ilmoittaa omat tietonsa ostotapahtuman tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Väärinkäytös- tai rikostapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tarvittaessa vain asiakkaan luvalla.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Asiakasrekisteriä ylläpidetään Holvi-verkkokaupassa ja Kajabi-verkkokurssialustalla. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta. Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

 10. Evästeet Verkkopalveluissa käytetään evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Asiakas voi estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista.

 11. Oikeus vaatia omien tietojen tarkastelua Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan tarvittaessa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja mahdollisesta henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti.

 12. Rekisteröityjen oikeudet Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus päästä henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisuun Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista.

Oikeus henkilötietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojensa poistamista. Pyynnöstä postetaan henkilötiedot, ellei lainsäädäntö, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen soveltuva poikkeusperuste edellytä meitä säilyttämään henkilötietoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

KYSYMYKSIÄ?

Ole yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön sähköpostitse käyttämällä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja.

Merchant info
Fysioahonlaita
tanja@fysioahonlaita.fi
Business ID: 1958284-8
VAT ID: FI19582848