English

Maanviljelyskoulutusta - Utbildning inom lantbruk

€15.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Maanviljelyskoulutus afrikkalaiselle pienviljelijälle
Utbildning inom lantbruk för en småskalig producent i Afrika
Education in agriculture for a small-scale producer in Africa

Antamalla tämän aineettoman lahjan tuet yhden pienviljelijän osallistumista koulutukseen Mosambikissa tai Tansaniassa. Koulutuksissa keskitytään tuottajille tarpeellisiin taitoihin liittyen viljelyyn, varastointiin ja markkinointiin.

On arvioitu, että jopa 65 % työvoimasta Afrikassa työskentelee maataloudessa. Vaikka infrastruktuuri, työvälineet ja viljelytaidot ovat puutteellisia moni pienviljelijä hankkii elantonsa maasta. Sen ohella on tarpeen kouluttaa pienviljelijöitä kestävistä ja kannattavista tuotantotavoista.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva stöder du en småbrukares tillgång till kunskap genom skolning i Tanzania eller Moçambique. Skolningarna fokuserar på för småbrukarna viktiga färdigheter, som berör odling, lagring och marknadsföring.

Lantbruk är en livsviktig näring i många utvecklingsländer. I Afrika uppskattas 65 % av arbetskraften finnas inom just lantbrukssektorn. Fastän infrastrukturen, arbetsredskapen och odlingskunskaperna kan vara väldigt begränsade, är lantbruket den enda inkomsten för mången småbrukare. Svinnet i utvecklingsländerna är stort, särskilt i producentens ända av värdekedjan. För att minska på svinnet och höja inkomsterna är det viktigt att höja småbrukarnas kunskapsnivå om hållbara och lönsamma produktionsmetoder.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you are supporting one small farmer to attend training in Agriculture in Mozambique or Tanzania. The training focus on production, storage and marketing. All necessary skills for farmers.

It is estimated that up to 65% of the workforce in Africa is employed in agriculture. Although infrastructure, tools and farming skills are inadequate, many small farmers make a living from the land. There is the need to educate small farmers on sustainable and profitable production methods.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop