English

Pienyrittäjyyskoulutusta - Utbildning i småföretagande

€50.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Pienyrittäjyyskoulutus pientuottajalle kehitysmaassa
Utbildning i småföretagande för en småskalig producent i utvecklingsländer
Education in entrepreneurship for a small-scale producer in developing countries

Antamalla tämän aineettoman lahjan tuet yhden pientuottajan osallistumista pienyrittäjyyskoulutukseen Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Nepalissa, Tansaniassa tai Vietnamissa. Koulutuksissa keskitytään tuottajille tarpeellisiin taitoihin liittyen tuotantoon, taloushallintoon ja markkinointiin.

Maatalous on usein ainoa tulonlähde pienviljelijöille kehitysmaissa. Sekä infrastruktuuri, työvälineet että viljelytaidot voivat olla hyvin rajallisia, ja hävikki kehitysmaissa on suuri erityisesti tuottajalla. Hävikin vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi on tärkeää nostaa pienviljelijöiden tietämystä kestävistä ja kannattavista tuotantomenetelmistä, laajentaa heidän tietämystään ja antaa heille enemmän vaihtoehtoja saamaan tuloja. Tämä lahja auttaa tuottajaa saamaan koulutuksen ja tulemaan omavaraiseksi.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva ger du en småbrukare möjlighet till utbildning för småföretagare i Etiopien, Kenya, Moçambique, Nepal, Tanzania eller Vietnam. Skolningarna fokuserar på för småbrukarna viktiga färdigheter, som berör produktion, ekonomi och marknadsföring.

Lantbruket är ofta den enda inkomstkällan för småbrukare i utvecklingsländer. Både infrastrukturen, arbetsredskapen och odlingskunskaperna kan vara väldigt begränsade, och svinnet i utvecklingsländerna är stort, särskilt i producentens ända av värdekedjan. För att minska på svinnet och höja inkomsterna är det viktigt att höja småbrukarnas kunskapsnivå om hållbara och lönsamma produktionsmetoder, bredda deras kunskap och ge dem fler ben att stå på. Den här gåvan bidrar till att en producent kan få utbildning och bli självförsörjande.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you are supporting one smallscale farmer to attend training in entrepreneurship in Ethiopia, Kenya, Mozambique, Nepal, Tanzania or Vietnam. The training focus on production, economy and marketing - all necessary skills for farmers.

Agriculture is often the only source of income for smallholders in developing countries. Both infrastructure, work tools and cultivation skills can be very limited, and the loss in developing countries is great, especially at the producer's end of the value chain. In order to reduce wastage and increase incomes, it is important to raise the smallholder farmers' level of knowledge about sustainable and profitable production methods, broaden their knowledge and give them more options for generating income. This gift helps a producer get an education and become self-sufficient.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop