English

Metsänhoito-koulutusta - Skogsbruks-utbildning

€30.00

Includes a digital download
Report content
Product description
Koulutusta kestävästä metsänhoidosta Vietnamiin
Skolning i hållbart skogsbruk i Vietnam
Education on Sustainable Forest Management in Vietnam

Antamalla aineettoman lahjan tuet viljelijän osallistumista Vietnamin metsäosuuskuntien koulutukseen. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota käytännön työkaluja kestävään metsänhoitoon ja tuotantotapoihin sekä auttaa metsänomistajia järjestäytymään.

Hyvin koulutetut metsänomistajat pystyvät paremmin torjumaan köyhyyttä ja vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Kestävä metsänhoito on osoitettu vähentävän tuotantokustannuksia, jotta perheillä on enemmän rahaa maksaa lapsiensa koulumaksuja ja ostamaan ruokaa.

Saat lahjan tiedot oston jälkeen sähköpostiisi. Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineettoman lahjan kortin, ja antaa sen lahjaksi vaikkapa läheiselle merkkipäivän kunniaksi.


Genom denna immateriella gåva stöder du en skogsbrukares deltagande i Vietnams skogsandelslags skolning. Skolningens mål är att erbjuda praktiska verktyg för hållbart skogsbruk och produktionsmetoder, samt hjälpa skogsägare att organisera sig.

Välutbildade skogsägare är bättre rustade för att bekämpa fattigdom och bromsa klimatförändringen. Hållbar skogsförvaltning har visat sig minska produktionskostnaderna, och därigenom får familjerna mer pengar att använda för sina barns skolavgifter och för att köpa förnödenheter.

Efter att du köpt denna gåva skickas information om gåvan till din e-post. Om du vill kan du ladda ner och printa ut gåvans kort, som blir en mer konkret gåva att ge bort till nära och kära vid speciella tillfällen.


With this gift, you subsidize one farmer to participate in Vietnamese forest cooperatives training . The purpose of the training is to provide practical tools for sustainable forest management and production methods and to help forest owners organize themselves.

Educated forest owners are more equipped to fight poverty. Sustainable Forest Management is proven to reduce production costs. Therefore, families have more money to spend in school for their children and to buy first necessity items.

You will receive the gift details in your email after purchase. You can download and print an intangible gift card and give it as a gift to a loved one to celebrate an anniversary.

FFD:n Lahjakauppa - FFD:s Gåvoshop - FFD's Giftshop