English

BDSM ja esitys -työpaja | BDSM and Performance Workshop

€70.00

Product description

Info in English below Finnish

Työpaja esittelee BDSM-tekniikoita esittävän taiteen harrastajille ja ammattilaisille sekä esittävän taiteen tekniikoita BDSM-harrastajille. BDSM on yhdistelmä sanoista bondage ja sadomasochism.

BDSM-harrastajille työpaja antaa nykytanssin, nykyteatterin ja esitystaiteen tekniikoita sessioiden syventämiseen sekä halukkaille välineitä kuinka muuntaa yksityiset sessiot julkisiksi esityksiksi. Tässä työskentelyssä nykytanssin välineitä käytetään kosketuksen ja kehollisuuden syventämiseksi. Nykyteatterin tekniikoita käytetään syventämään ymmärrystä rooleista ja niihin aina liittyvästä esityksellisyydestä. Esitystaiteen lähestymistapoja tarjotaan mahdollisuuksina sukeltamaan syvemmälle BDSM-sessioihin liittyvään moniaistisuuteen ja laajentamaan ymmärrystä yleisösuhteiden moninaisuudesta.

Esittävän taiteen harrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille työpaja tutustuttaa BDSM-kulttuurin käsitteisiin ja tekniikkoihin. BDSM-tekniikat laajentavat käsitystä kehotekniikoista, konkretisoivat vallan ja hierarkioiden kehollistumista ja antavat keinoja sukeltaa syvälle normatiivisuuden tuolle puolen. Yhtenä keskeisenä työpajan antina on suostumuksen käsitteen moninainen ymmärtäminen ja siihen liittyvät käytännöt, jotka antavat tärkeitä työkaluja mm. yleisön ottamiseen osaksi esitystä eettisesti kestävällä tavalla.

Suostumuksen kysymyksistä neuvotellaan aktiivisesti koko työpajan ajan. Tähän liittyy myös kysymys alastomuudesta. Sen määrän tai läsnäolon työpajassa määrittelevät työpajan osallistujat. Jokainen osallistuja määrittelee itse rajansa.

KEILLE: Työpaja on suunnattu kaikille, mutta aiempi kokemus joko esittävistä taiteista tai BDSM-kulttuurista ja/tai seksipositiivisesta kulttuurista on toivottavaa. Mikäli sinulla ei ole kumpaakaan, lähetä ennen ilmoittautumistasi lyhyt motivaatiokirje osoitteeseen centerforeverything at gmail piste com

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSU: Molemmat tapahtuvat suoraan Kaiken keskuksen verkkokaupassa

(Mikäli sinun täytyy peruuttaa ilmoittautumisesi: Voit perua viimeistään kuukautta ennen työpajaa, jolloin saat 50 % maksustasi takaisin. Jos peruutat tätä myöhemmin, menetät koko maksusi. Voit myös hankkia toisen tilallesi työpajaan, mutta myös heidän tulee täyttää yllämainitut reunaehdot.)

HINTA: 70 €

Mikäli hinta aiheuttaa sinulle ylitsepääsemättömän esteen, mutta haluaisit osallistua, lähetä myös siitä viesti yllämainittuun osoitteeseen. Samasta osoitteesta voit myös kysyä mitä tahansa muuta työpajaan liittyvää.

AIKA JA PAIKKA: 2. – 3. 11. 2024 klo 10 – 17.00

Eskus – Esitystaiteen keskus, Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs., sali 1. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, Helsinki.

OPETTAJA: Samee Haapa on muunsukupuolinen näyttelijä FIA, tanssija, esitystaiteilija, antropologi ja dj. Hänen ensimmäinen kosketuksensa BDSM-kulttuuriin ja s###ipositiiviseen liikkeeseen tapahtui Berliinin xPlore -festivaalilla vuonna 2007. Hän on myöhemmin kouluttautunut s###iposiviisten tilojen fasilitointiin mm. Karada Housessa Berliinissä.

Esittävän taiteen alueella hän on tuottanut, ohjannut ja esiintynyt 20 vuoden ajan sekä instituutioissa että vapaalla kentällä Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tekee parhaillaan taiteellista väitöskirjaa Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun aiheenaan immersiiviset esitykset ja peliesitykset. Hän on Kaiken keskuksen taiteellinen johtaja.

www.kaikenkesk.us

MUUTAMA ERITYINEN HUOMIO

Työpaja toteuttaa turvallisemman tilan periaatteita. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen, ableistinen tai muulla tavoin syrjivä kielenkäyttö ja käyttäytyminen tai minkäänlainen häirintä tai ahdistelu ei ole sallittua.

Työpajan kieli on suomi tai englanti - tai yhdistelmä näistä - osallistujien tarpeiden mukaan.

Eskuksen tilat ovat saavutettavissa pyörätuolilla.

'Eilinen kokemus oli aivan valtavan kaunis, herkkä, avaava, hyväksyvä ja lempeä. Sain kauniilla tavalla nähdä oman sisäisen vahvuuteni ja herkkyyteni. Löysin jotain tosi pitkään kateissa ollutta itsessäni.

(...)

Mulle todentui tapahtuman aikana omat rajat sekä sisäinen turva, jonka luulin tovin olleen kadoksissa.'

Yleisön jäsenen kokemus Upotapia -teoksen korkeammasta tasosta.

Kuva Kaiken keskuksen peliesityksen 'Upotapia' korkeammasta tasosta (2023). Kuvaaja: Marko Mäkinen.

*

The workshop presents BDSM techniques to practitioners of performing arts and techniques of performing arts to BDSM practitioners. BDSM is a term combining the words bondage and sadomasochism.

For BDSM practitioners the workshop gives tools of contemporary dance, contemporary theatre and live art in order to deepen the sessions and for those interested some tools on how to transform private sessions into public performances. In the work the tools from contemporary dance are used to deepen touch and embodiment. The tools of contemporary theatre are used to deepen the understanding of roles and the performative nature always incorporated in those. The tools of live art are used to dive deeper into multisensoriality and multiplicity in audience relationships.

For practitioners of performing arts the workshop introduces basic concepts and techniques of BDSM. These techniques augment the understanding of embodied techniques, make concrete the embodiment of power and hierarchy and give tools on how to dive deeper beyond normativity. One main focus is the understanding of consent and its practices in BDSM. These open possibilities on how to f.e. create participatory structures for the audience in an ethically conscious and sustainable manner.

Consent will be actively negotiated throughout the workshop. The workshop welcomes nudity and sexuality in its manifold forms, but the boundaries will always be negotiated among the participants. Every participant defines their own boundaries.

FOR WHOM: The workshop is open for everyone, but previous experience either fromperforming arts, BDSM or sex-positive culture is preferable. If you don’t have any of these and would still like to take part, send a short motivational message first to centerforeverything at gmail dot com

REGISTRATION AND PAYMENT: Both happen directly in The Center for Everything webshop

PRICE: 70 €

If the price prohibits from taking part, send us a message. You can send this to the address mentioned above. You can also ask any other questions from the same address.

(If you need to cancel your registration: If you cancel the latest one month before the workshop, you will get back 50% of your payment. If you cancel later, you will lose your payment. You can also find another one to take your place, but they also need to fulfil the requirements for the participants as mentioned above.)

TIME AND PLACE: 2. – 3. 11. 2024 at 10 – 17.00

Eskus – Performance Center, Puhdistamo (building nro 6), 2nd floor, studio 1. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, Helsinki.

TEACHER: Samee Haapa (they/them) is an actor FIA, dancer, live art maker, anthropologist and dj. Their first real encounter with BDSM and s##positive culture was in xPlore in Berlin in 2007. Later on, they have educated themselves in facilitating s##positive spaces f.e. at Karada House in Berlin.

They have produced, directed and performed in the field of performing arts for 20 years both in institutions and as a freelancer, both in Finland and abroad. They are currently making an artistic doctorate for Theatre Academy in the University of the Arts Helsinki with a focus on immersive and game performances. They are the artistic director of The Center for Everything.

www.centerforeverything.com

PLEASE NOTE

The workshop is committed to principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic, other oppressive behaviour or harassment is not allowed.

The workshop language will be either Finnish or English - or a mix of these - depending on the needs of the workshop participants.

Eskus is accessible with a wheelchair.

'The experience yesterday was amazingly beautiful, sensitive, opening, accepting and gentle. In a beautiful way I got to see my inner strength and sensitivity. I found something in me that had been lost for a long time.

(...)

During the event what was realised for me were my own boundaries and inner safety, which I thought had been missing for a while.'

The experience of an audience member about the higher level of performance 'Upotapia'

Photo from the higher level of a game performance 'Upotapia' (2023) by The Center for Everything. Photographer: Marko Mäkinen.

Shop for Everything