Privacy Policy for Suuruus sinussa -kirjan tilaus

Tietosuojaseloste


ASIAKKAIDEN, POTENTIAALISTEN ASIAKKAIDEN JA SIDOSRYHMIEN EDUSTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Voimassa 1.6.2020 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

Amor Fati Oy (y-tunnus 3127917-1)

Osoite: Jarrumiehenkatu 2A 62, 00520 Helsinki Puhelin: +358 40 8310758 Sähköposti: palvelu@amorfati.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa: Puhelin: +358 40 8310758 Sähköposti: palvelu@amorfati.fi

2. Määritelmät

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä ihmistä, kenen henkilötietoja Amor Fati Oy henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa roolissa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan rekisteröityyn liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asioimishistoria.

Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä yhdessä ”yritys”) edustajia, joiden kanssa Amor Fati Oy:llä on asiakassuhde.

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia kuluttajia ja yritysten edustajia, joiden kanssa Amor Fati Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen.

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten ja muiden yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Amor Fati Oy:llä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Amor Fati Oy:lle tuottavien yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi ja millä perusteilla?

Amor Fati Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi Amor Fati Oy voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa muodostetun asiakas- tai sidos-ryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen Amor Fati Oy voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys tai muu yhteisö on esimerkiksi ottanut käyttöön Oma Amor Fati Oy -tilin, ostanut tai varannut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Amor Fati Oy:n ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen. Asiakasviestintä Amor Fati Oy voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista. Markkinointi Amor Fati Oy voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Amor Fati Oy voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että annamme suosituksia tai näytämme räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa, kuten lehtien sivuilla ja verkkosivuilla. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen Amor Fati Oy voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palveluidensa kehittämiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden sisällön sekä valikoiman kehittämiseen siltä pohjalta, minkä ikäisiä asiakkaat ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat: olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi; käsittely on tarpeen Amor Fati Oy:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja käsittely on tarpeen Amor Fati Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Amor Fati Oy käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. kanta-asiakassopimuksen tai verkkokauppaostoksen toteuttaminen tai tuotetta koskevan varauksen, taikka digitaalisen palvelun toteuttaminen). Kun sopimussuhde on päättynyt, tietojesi käsittelyä voidaan jatkaa lakisääteisen velvoitteen ja Amor Fati Oy:n harjoittamaan kaupalliseen toimintaan liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Amor Fati Oy:llä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Amor Fati Oy voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä antamiasi yhteystietoja hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita Amor Fati Oy:n oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Amor Fati Oy pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Amor Fati Oy voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Amor Fati Oy:n keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia (kaikkia tietotyyppejä ei kerätä kaikista rekisteröidyistä, eli tietomäärä riippuu kunkin kohdalla tarvituista tiedoista):

4.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, esimerkiksi

• etu- ja sukunimi • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot) • sukupuoli • syntymäaika • palvelukieli • suoramarkkinointivalinnat

4.2 Amor Fati Oy:n tuotteita tai palveluja ostaneiden tai käyttöönottaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

Amor Fati Oy:n yritysasiakkaan nimi eli sen Amor Fati Oy:n asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön nimi, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi

Keräämme henkilötietojasi vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi. Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla ostat tai käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Amor Fati Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Amor Fati Oy saa henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Amor Fati Oy:lle henkilötietoja myös muista Amor Fati Oy:n tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

6. Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyt-täytymiseesi. Näin toimimalla pystymme kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan markkinointia mahdollisimman kiinnostavalla tavalla.

Amor Fati Oy ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia, vaan profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja mainonnan kohdentamisena valitulle kohderyhmälle.

7. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Amor Fati Oy:lle tärkeää.

Amor Fati Oy ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi yhtiön ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Amor Fati Oy saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi suojaaminen on Amor Fati Oy:lle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Amor Fati Oy jakaa yhteystietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Amor Fati Oy yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

Amor Fati Oy jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Amor Fati Oy:n tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

Amor Fati Oy saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Amor Fati Oy saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

8. Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle?

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö Amor Fati Oy:tä suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.

Amor Fati Oy saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Amor Fati Oy saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Amor Fati Oy varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

9. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Amor Fati Oy käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Amor Fati Oy:llä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

  1. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi? Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat: Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta: henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin; peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin; henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Amor Fati Oy:seen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Amor Fati Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli kiistät Amor Fati Oy:llä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista; ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Amor Fati Oy:n oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Amor Fati Oy käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Amor Fati Oy:lle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Amor Fati Oy:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

11. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

Jotta Amor Fati Oy voi täyttää ostamaasi, tilaamaasi tai varaamasi tuotteeseen tai palveluun, on Amor Fati Oy:n saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

12. Minkä maan lainsäädäntöä henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Amor Fati Oy on Suomessa operoiva yhtiö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

13. Miten teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Merchant info

Suuruus sinussa -kirjan tilaus

palvelu@amorfati.fi
Business ID: 3127917-1
VAT ID: FI31279171