Privacy Policy for SagaLifeDesign

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.04.2019.

  1. Rekisterinpitäjä SagaLife. 30420 Forssa

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Saga Salin-Topp, email. SagaSalinTopp@SagaLife.fi

  3. Rekisterin nimi on SagaLife verkkokaupan asiakasrekisteri

  4. Tietoja keräämisen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ja tilausten hoitamiseen ja markkinointi. Saatuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  5. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisterinpitäjä tallentaa tietoja niin kauan, kuin on tarpeellista.

  6. Rekisterinpitäjä sitoutuu totuttamaan kaikki tekniset varotoimet henkilötietojen suojaamiseksi.

  7. Asiakkaan oikeude: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Merchant info

SagaLifeDesign

SagaSalinTopp@SagaLife.fi
Business ID: 1318997-3
VAT ID: 1318997-3