Privacy Policy for PSYKOLOGI LEENA MÄKI-HAAPOJAN VERKKOKAUPPA

TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

T:mi Psykologi Leena Mäki-Haapoja (käyttää verkkokaupassa nimeä Psykologi Leena Mäki-Haapojan verkkokauppa), Y-tunnus 1647146-4, Somerokalliontie 20, 65410 Sundom, leenamakih@gmail.com puh. 050 5117441

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Mäki-Haapoja, Somerokalliontie 20, 65410 Sundom, leenamakih@gmail.com

3 Rekisteröidyt

Verkkokaupan asiakkaat sekä tuotteista ja tilaamisesta kiinnostuneet henkilöt.

4 Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

-Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

-Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin (esim. asiakassuhteen hoitaminen, palveluistamme kertominen).

5 Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot eli nimi, osoite ja sähköposti, puhelinnumero (jos asiakas on tämän tiedon antanut).

Asiakastiedot eli tiedot ostetuista/tilatuista tuotteista/palveluista.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään asiakassuhteen syntyessä (verkkokaupasta tilattaessa).

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin T:mi Psykologi Leena Mäki-Haapoja:n ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen (ks. kohta 2 Yhteyshenkilö).

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tästä syystä kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

10 Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

11 Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä tai tämän mahdolliset työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info

PSYKOLOGI LEENA MÄKI-HAAPOJAN VERKKOKAUPPA