Privacy Policy for FinnCabinova - liesivahti - spisvakt

Tietosuojalauseke Finncabinova

1 REKISTERINPITÄJÄ Rekisterinpitäjä on Finncabinova (y-tunnus1091964-3). Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Ilpo Sipilä, toimitusjohtaja Osoite: Rakuunatie 52 Puhelin: 0400-822997 Sähköposti: ilpo.sipila@finncabinova.com

2 REKISTERIN NIMI Rekisterin nimi on asiakkaat.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat: Rekisteröidyn tilauksen yhteydessä antamat tiedot; Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT) Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä: Vastaanottavan yhtiön nimi ja osoite Toimitusosoite Puhelinnumero Mahdollisesti myös etunimi, sukunimi Vastaanottavan yhtiön ly-tunnus Sähköpostiosoite * Laskutusosoite

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti: - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan perustiedot (nimi, sukunimi) säilytetään enintään viisi vuotta; - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan muut tiedot säilytetään enintään kymmenen vuotta.

8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisteriin sisältyviä tietoja ei luovuteta Finncabinovan ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään salasanalla suojattussa tietokoneessa. Henkilötietoja sisältävä tietokanta saattaa olla myös ulkopuolisessa tiedontallennuslaitteessa, jolloin tietokanta on salasanalla suojatussa osiossa.

Sekretessförklaring Finncabinova

1 REGISTRAR Registraren är Finncabinova (affärs-ID 1091964-3). Kontaktperson för registreringsfrågor är: Ilpo Sipilä, VD och koncernchef Adress: Rakuunatie 52 Telefon: 0400-822997 E-post: ilpo.sipila@finncabinova.com

2 REGISTERENS NAMN Registrets namn är kunder.

3 SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA Styrenheten behandlar personuppgifter för syften relaterade till hanteringen av den registeransvariges kundrelationer.

4 RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande: Information tillhandahålls i samband med en registrerad order; Den registrerades legitima intresse som nämns ovan är baserad på ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den registeransvarige som härrör från den registrerades behandling och när behandlingen är för ändamål som den registrerade rimligen kunde ha förväntat sig vid tidpunkten och i ett lämpligt förhållande.

5 DATAINNEHÅLL PÅ REGISTRET (PERSONLIGA DATA-GRUPPER SOM SKALL BEHANDlas) Registret innehåller följande personuppgifter för alla registrerade: Mottagande företagets namn och adress Leveransadress Telefonnummer Eventuellt också förnamn, efternamn Ly ID på det mottagande företaget E-postadress * Faktureringsadress

6 GÄLLANDE KÄLLOR MED INFORMATION Den registrerande basinformationen och kontaktinformationen erhålls från den registrerade själv.

7 RETENTION PERIOD OF PERSONAL DATA De uppgifter som samlats in i registret ska endast förvaras så länge och i den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syften för vilka uppgifterna samlades in. Personuppgifter som samlas in i registret kommer att lagras i enlighet med följande lagringsperioder: - Efter den sista beställningen kommer den registrerade abonnentens grunduppgifter (namn, efternamn) att förvaras i högst fem år; - Andra uppgifter från den registrerade abonnenten efter den sista beställningen kommer att lagras i högst tio år.

8 Mottagare av personuppgifter (mottagargrupper) OCH regelbundna avslöjanden av information Informationen i registret kommer inte att lämnas utanför Finncabinova.

9 PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET Personuppgifter lagras på en lösenordsskyddad dator. Databasen som innehåller personlig information kan också finnas på en extern datalagringsenhet, i vilket fall databasen finns i en lösenordsskyddad partition.

Merchant info

FinnCabinova - liesivahti - spisvakt

ilpo.sipila@finncabinova.com
Business ID: 1144750-2
VAT ID: FI11447502