Privacy Policy for Hanna Maaria/Pieni pala elämää

Rekisterinpitäjä

Hanna Maaria Ikonen, Oijärventie 1220, 91150 Yli-Olhava. Y-tunnus: 1462449-8

Rekisterin nimi

Hanna Ikosen ja sen hallinnoiman Pieni pala sitä jotain … -verkkokaupan asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muuhun yhteistyöhön perustuvien suhteiden hoitaminen ja markkinointi sekä sivuston hallinnoiman verkkokaupan ja verkkokauppaan liittyvän liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: Asiakkaan perustiedot: nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yrityksen nimi ja yhteystiedot. Asiakkuuteen tai muuhun yhteystietoon liittyvät tiedot: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot. Lisäksi rekisterissä ovat myös suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Verkkokauppa- ja postimyyntiasiakkaiden osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, laskutukseen, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse sekä asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön liittyvien tietojen osalta Hanna Ikosen hallinnoima verkkokauppa.

Tietojen luovutus ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan rekisterin pitäjällä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja. Sähköpostilistaan liittyviä henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla.

Manuaalisesti käsiteltäviin, asiakastietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on estetty asiattomilta.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Hanna Ikoseen.

Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava ja siinä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi, osoite ja puhelinnumero. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ja kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten lähettämällä allekirjoitetun kirjeen rekisterinpitäjälle.

Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Merchant info
Hanna Maaria/Pieni pala elämää
hanna.ikonen@hannamaaria.fi
Business ID: 1462449-8
VAT ID: FI14624498